Varianten

Welke varianten zijn er eigenlijk?

De planstudie is in 2014 van start gegaan met 7 alternatieven (1 referentie en 6 mogelijke verbeteringen). De alternatieven staan beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In april/juli 2016 is besloten om de planstudie te richten op 3 alternatieven. Dit nadere onderzoek maakt een zorgvuldige afweging tussen de alternatieven mogelijk, zodat bestuurders straks een weloverwogen keuze voor een voorlopig voorkeursalternatief kunnen maken – ook met het oog op de vele belangen die in het gebied spelen. De keuze voor het voorkeursalternatief wordt verwacht voor de zomer van 2017.

kaart met alternatieven

Alternatieven nader onderzoek (LET OP: de plaatjes zijn mooier dan de werkelijkheid)
Nul-plusalternatief

Dit alternatief onderzoekt of het mogelijk is om de problemen op te lossen zonder een nieuwe wegverbinding aan te leggen. Hiervoor wordt op de huidige route via de N203 het regionale verkeer gescheiden van het lokale verkeer. Dit kan alleen door het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Er is gekozen voor een verhoogde ligging (een viaduct). Deze variant is gunstiger voor de doorstroming van het verkeer en minder kostbaar dan een verdiepte ligging (een tunnel).
De eerder bedachte half verdiepte ligging bleek tijdens het nadere onderzoek niet haalbaar te zijn.

Download het Ontwerpboek Nul-plusalternatief voor een uitgebreide beschrijving van dit alternatief.

Ontwerpschets Nul-plusalternatief

Ontwerpschets Nul-plusalternatief – Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend

Golfbaanalternatief

Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een nieuwe provinciale weg. Deze nieuwe weg loopt vrijwel in een rechte lijn. Er worden nieuwe op- en afritten op de A9 gemaakt vlakbij de woonwijk Broekpolder. Er is gekozen om dit te doen via een zgn. ‘aansluiting’ in plaats van een ‘knoop.’ Beiden voldoen verkeerskundig en de kosten van een ‘aansluiting’ zijn substantieel lager*. De liniedijk wordt gepasseerd met een smal viaduct om het zicht op en vanaf de dijk en Fort Veldhuis zo veel mogelijk in stand te houden. Verder gaat de weg gaat onder de Dorpsstraat van Assendelft door en is er gekozen voor een ontsluiting van Assendelft en Saendelft ter hoogte van sportpark De Omzoom.

Download het Ontwerpboek Golfbaanalternatief voor een uitgebreide beschrijving van dit alternatief.

* De drie IJmond-gemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) delen dit standpunt niet en hebben een voorkeur voor de ‘knoop’.

Ontwerpschets Golfbaanalternatief

Ontwerpschets Golfbaanalternatief – Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend

Heemskerkalternatief

Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een nieuwe provinciale weg. De nieuwe weg loopt lange tijd evenwijdig aan de Communicatieweg en buigt af bij de kruising met Busch en Dam. De weg vervolgt door het open veld richting de A9. Er is gekozen voor een tunnel bij de Kilzone om het open karakter van het gebied te behouden en vanwege de belangen van de Stelling van Amsterdam. Via de bestaande op- en afritten wordt vervolgens aangesloten op de A9. Hiervoor moet het kruispunt aangepast worden en daarna mogelijk deels met verkeerslichten worden geregeld. Verder gaat de weg gaat onder de Dorpsstraat van Assendelft door en is er gekozen voor een ontsluiting van Assendelft en Saendelft ter hoogte van sportpark De Omzoom.

Download het Ontwerpboek Heemskerkalternatief voor een uitgebreide beschrijving van dit alternatief

Ontwerpschets Heemskerkalternatief

Ontwerpschets Heemskerkalternatief – Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend

Bron: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Verbinding_A8_A9/Alternatieven