Noord-Holland in overleg met het Rijk over advies ICOMOS

Noord-Holland in overleg met het Rijk over advies ICOMOS over Verbinding A8-A9 en Stelling van Amsterdam

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Verbinding A8-A9 en de Stelling van Amsterdam.

Aanleiding is het advies van ICOMOS over de Verbinding A8-A9 die het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam raakt. In dit advies geeft ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, aan dat geen van de drie voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9 acceptabel zijn.

Wel heeft ICOMOS aangegeven dat zij begrip heeft voor de noodzaak de leefbaarheid en bereikbaarheid in Krommenie en Assendelft te verbeteren. Het adviesorgaan is zich er van bewust dat ruimtelijke ontwikkelingen in een economisch dynamische regio als Amsterdam onontkoombaar zijn. Ook kan ICOMOS zich vinden in het afwegingsproces van alternatieven tot nu toe. Gedeputeerde Staten (GS) hebben het advies via het Rijk (als officieel gesprekspartner van UNESCO) ontvangen.

Stelling van Amsterdam

GS gaan nu in gesprek met de ministers van OCW en IenW over de betekenis van het ICOMOS-advies, dat op diverse punten onduidelijk is. Zo is niet duidelijk of binnen of buiten de voorgestelde alternatieven mogelijkheden zijn voor een doorkruising van de Stelling. De gevolgen voor andere ruimtelijke ontwikkelingen in de Amsterdamse regio zijn ook een belangrijk bespreekpunt, net als de duiding van dit advies in relatie tot andere gebieden met een bestaande (grachtengordel Amsterdam) of mogelijk toekomstige (Hollandse Waterlinie) status als Werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed en de provincie Noord-Holland is hiervan siteholder. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de Stelling van Amsterdam te doorkruisen zet dat de regio, door de toenemende bevolkingsgroei van de Metropoolregio Amsterdam, op slot. De provincie Noord-Holland streeft er naar zowel het UNESCO werelderfgoed te behouden als de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Werkbezoek

In het verleden zijn door ICOMOS verschillende adviezen uitgebracht over de verbinding tussen de snelwegen A8 en A9. ICOMOS heeft eerder geen alternatieven voor de verbindingsweg uitgesloten. De reactie die ICOMOS in april 2017 gaf op basis van visualisaties liet een duidelijke voorkeur voor het Nul-plusalternatief zien. De provincie constateerde echter dat het Nul-plusalternatief geen oplossing is voor het leefbaarheidsprobleem in Krommenie en Assendelft. Het Rijk heeft ICOMOS daarom uitgenodigd om begin oktober het gebied waar de verschillende mogelijke tracés doorheen lopen te bekijken en een nieuw advies uit te brengen.

WOB verzoek College van Rijksadviseurs over de communicatie met de provincie NH

Hieronder een samenvatting van:

Op 29 augustus 2017 is er een gesprek geweest tussen het College van Rijksadviseurs (CRa) en een delegatie van de provincie Noord‐Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW en Bosch Slabbers landschapsarchitecten én slechts één ander lid van de stuurgroep; Vervoerregio Amsterdam(waarom?). Streven van het gesprek is straks in het gesprek met ICOMOS verbeterde voorstellen voor te kunnen leggen die enerzijds recht te doen aan de wens van de regio om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren en anderzijds aan het in stand houden van de waarden van de Stelling van Amsterdam.

In dit gesprek is door het RCa het volgende aangegeven:

 • Breng alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied in beeld
  Het gebied dreigt op veel meer plekken te verrommelen (oa sportcomplex (CvdK:Saendelft?)). En beschouw ontwikkelingen integraal: waar kunnen ze elkaar versterken, waar zitten ze elkaar in de weg, waar kunnen ze elkaar financiëel ondersteunen? Denk naast A8‐A9 en Stelling van Amsterdam onder meer aan de herontwikkelingspotentie rond het station (CvdK: Krommenie/Assendelft?).)
 • Blijf bij het versterken van de kwaliteiten van de Stelling bij de werkelijkheid”
  Dat betekent bij voorkeur geen onderdelen terugbrengen op andere plekken. Dat betekent dat in de Kilzone de dijk niet omwille van een smal tunneldak dichterbij gelegd moet worden. Dan liever een smallere Kilzone en ter plaatse van de dijk een brug.
 • “Werk de drie varianten gelijkwaardig uit”
  Zodat de nulplusvariant ook voor ICOMOS als irreële variant afvalt of daadwerkelijk een reëel alternatief blijft.
 • “ondergronds kruisen van de Stelling van Amsterdam kansrijker dan bovenlangs”
  Uit de getoonde stand van zaken oogt het ondergronds kruisen van de Stelling van Amsterdam kansrijker dan het bovenlangs passeren. De ‘onderlangs varianten’ maken het contrast tussen weg en Stelling beter leesbaar. Zowel vanaf de weg als vanuit de landschap rond de Stelling.

Hier kan u de volledige brief lezen:

Bijlage 03g. Advies CRa A8-A9

Verschil in het uitwerkingsniveau varianten A8-A9

4 oktober 2017

Op 4 oktober j.l. is  bij de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de Provincie Noord-Holland gesproken met vertegenwoordigers van het projectteam Verbinding A8-A9. in dit overleg wordt vanuit de ARO duidelijk aangegeven dat zij vinden dat het lijkt dat er een verschil in het uitwerkingsniveau zit voor de verschillende uitgewerkte alternatieven. Dit komt exact overeen met de bevindingen van de actiegroep Houdbroekpolder leefbaar en wat er door het actiecomité  o.a. is ingebracht via zienswijzen. Ook komen deze bevindingen overeen met de zienswijze van de gemeente Heemskerk.

Wat zegt ARO?

“De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) van de Provincie Noord-Holland zegt dat het lijkt alsof er een verschil zit in het uitwerkingsniveau van het Heemskerkalternatief en het

Golfbaanalternatief. Het Heemskerkalternatief is duidelijk uitgewerkt ter hoogte van de kruising met de Stelling van Amsterdam en de Kilzone. Hier is gezocht naar meerwaarde. 

Bij het Golfbaanalternatief is de kans die er ligt nu niet opgepakt en uitgewerkt. Het Golfbaanalternatief lijkt een rechte lijn die overal doorheen snijdt. De ARO ziet dit als een gemiste kans, 

waardoor dit alternatief vanuit de inpassing minderaantrekkelijk lijkt. Het is het alternatief met de minste ambitie als het gaat om inpassing.”

Voor het hele verslag van ARO, kunt u hier klikken: Verslag ARO

Er zal dan een PDF gedownload worden.

 

DIEN EEN ZIENSWIJZE IN #A8A9 – DEADLINE 1 OKTOBER 2017

DIEN EEN ZIENSWIJZE IN #A8A9 – DEADLINE 1 OKTOBER 2017

Het actiecomité Houd Broekpolder Leefbaar heeft vier varianten voor je uitwerkt:

 1. Nul-plusalternatief als voorkeursalternatief
 2. Heemskerkalternatief als voorkeursalternatief
 3. Alternatief 7 als voorkeursalternatief
 4. Geen verbinding als voorkeursalternatief

We hebben hieronder een aantal stappen geformuleerd om het zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent er uiteraard vrij in om de tekst aan te passen.

STAP 1: Stuur een e-mail naar A8-A9@noord-holland.nl met als onderwerp: Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9/referentienummer 969948

STAP 2: Plaats info@houdbroekpolderleefbaar.nl in de cc.

STAP 3: De zienswijze moet voorzien zijn van een voorkeur en argumenten waarom je tegen het Golfbaanalternatief bent. We hebben deze voor je uitgeschreven en onderbouwd. Kies een van bovenstaande opties en open het Word-document bij de optie op www.houdbroekpolderleefbaar.nl.

Aanvullen met eigen argumenten of een persoonlijke noot mag natuurlijk ook.

STAP 4: Voorzie de zienswijze van jouw gegevens (verplicht). Op de laatste pagina van het document (boven eindnoten) is hier ruimte voor. Hier kun je onder ‘Met vriendelijke groet’ jouw naam, adres en woonplaats invullen.

STAP 5: Voeg het Word document toe aan jouw e-mail en druk op verzenden!

Enorm bedankt voor jouw steun! Blijf ons volgen op Facebook of www.houdbroekpolderleefbaar.nl voor de laatste ontwikkelingen.

Gemeente Heemskerk blijft voorstander van het Heemskerkalternatief

donderdag, 14 september 2017

door: webmaster

Op 11 juli jl. heeft de provincie Noord-Holland het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9 en bijbehorende documenten vrijgegeven voor inspraak. De gemeente Heemskerk maakt hiervan gebruik door een zienswijze in te dienen. De gemeente is van mening dat voor de realisatie van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 het Heemskerkalternatief als voorkeuralternatief moet worden gekozen onder meer omdat het Golfbaanalternatief negatief is voor de leefbaarheid van de bewoners van de Broekpolder.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft eerder aangegeven sterk afwijzend te staan ten opzichte van het voorliggende Golfbaanalternatief. Met deze zienswijze onderbouwt de gemeenteraad dat er gekozen moet worden voor het Heemskerkalternatief als voorkeursalternatief en er grote bezwaren zijn tegen het Golfbaanalternatief. De gemeente heeft in samenwerking met Houthoff Buruma Advocaten, ondersteund door (technische) deskundigen het eindrapport Plan MER tegen het licht gehouden. Op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid beschouwt de gemeente het Heemskerkalternatief als beste alternatief voor haar inwoners, de inwoners van direct omliggende gemeenten, en personen die binnen haar gemeentegrenzen recreëren en werken.

Verslechtering leefbaarheid Broekpolder

De gemeente vindt dat het Plan MER onvolledig is. Zo is de leefbaarheid in de Broekpolder nog niet voldoende onderzocht. De provincie gaat wel onderzoek doen naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen, maar naar het brede aspect van de leefbaarheid wordt niet gekeken (fijnstof, effect op minderjarige kinderen, etc). Mocht de provincie definitief kiezen voor het voorliggende Golfbaanalternatief dan betekent dat een verslechtering van de leefbaarheid in de Broekpolder. In de zienswijze wordt hier dieper op ingegaan.

Heemskerkalternatief versus Golfbaanalternatief

In het eindrapport Plan MER wordt volgens Heemskerk ten onrechte aangegeven dat het Golfbaanalternatief als verbindingsweg tussen de A8 en de A9 het beste oplossende vermogen heeft, tegen de minste kosten. Er wordt summier gesproken over het nemen van maatregelen die de negatieve effecten moeten verminderen, terwijl het aannemelijk is dat er ter bescherming van de leefbaarheid in de Broekpolder ingrijpende maatregelen zullen moeten worden genomen. Tevens worden de kosten voor het doorsnijden, aanpassen, verplaatsen en/of verdwijnen van de Heemskerkse golfbaan onderbelicht
De gemeente zet onder andere daarom haar vraagtekens bij het MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) rapport en stelt onderbouwd de noodzakelijkheid van de fly-over ter discussie.

Volledige concept zienswijze

De volledige concept zienswijze is onderaan dit bericht te downloaden. Op de website van de provincie kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis in Heemskerk.

De pro forma en concept zienswijze op het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9, en de bijbehorende documenten, worden op 21 september 2017 voorgelegd aan de raad.
Na akkoord van de raad wordt de pro forma zienswijze voor 1 oktober aanstaande aan de provincie Noord-Holland ingediend. De definitieve zienswijze wordt 5 oktober aanstaande aan de raad voorgelegd ter besluitvorming en zal, na instemming, worden ingediend bij de provincie en worden gepubliceerd op de website.

Zelf zienswijze indienen?

U kunt tot en met 1 oktober 2017 uw zienswijze op de resultaten van de planstudie van de Verbinding A8-A9 indienen bij de provincie NH. Dat kan bij voorkeur via een webformulier. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.
U kunt ook uw zienswijze per mail sturen aan A8-A9@noord-holland.nl of per post aan
Provincie Noord-Holland, ter attentie van de heer T. van Eijk, onder vermelding van
zienswijze planstudie Verbinding A8-A9 / referentienummer: 969948, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Toename aantal DALY’s bij keuze Golfbaanalternatief

Planstudie A8-A9 van Goudappel/Coffeng
Uit een eerder rapport van Goudappel/Coffeng in de planstudie A8-A9 blijkt dat bij een keuze voor alternatief  3 (=Golfbaanalternatief) het aantal Daly’s over het gehele onderzoeksgebied significant toeneemt (met in totaal 217 DALY’s). Belangrijker is nog dat het GBA een grote toename in het aantal DALY’s betekent  voor Beverwijk en Heemskerk (Beverwijk een toename van 182 en voor Heemskerk een toename van 167 Daly’s). terwijl het aantal Daly’s dan in Krommenie resp. Assendelft met 162 resp slechts 91 Daly’s afneemt).
Zou deze toename van aantal DALY’s in Heemskerk en Beverwijk de reden zijn dat de Provincie in de latere rapporten geen specifieke berekening wil geven van de toename in het aantal Daly’s a.g.v. het Golfbaanalternatief voor de woonkernen Heemskerk en Beverwijk? (Men geeft nu alleen een berekening voor het totale studiegebied en voor Assendelft/Krommenie)).

 

Zie hier de tabel:

College dient zienswijze in op de resultaten van planstudie Verbinding A8/A9

maandag, 17 juli 2017

Het college van Heemskerk gaat een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9. Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 en de resultaten van deze onderzoeken zijn nu door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland vrijgegeven voor inspraak.

In de planstudie, bestaande uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kostenbatenanalyse, zijn het Golfbaanalternatief, het Heemskerkalternatief en het Nul-plusalternatief onderzocht. De gemeente Heemskerk heeft zich tegen het Golbaanalternatief uitgesproken en is voor het Heemskerkalternatief. Het Golfbaanalternatief zorgt namelijk voor een verslechtering van de leefbaarheid in de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder. De gemeente Heemskerk is tevens van mening dat er in de onderzoeken onvoldoende aandacht is geweest voor de effecten van het Golfbaanalternatief op de leefbaarheid in de Broekpolder. Het college dient dan ook een zienswijze in en zal zich daarbij laten ondersteunen door een extern bureau.

Deze week werd bekend dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland nog geen definitief besluit hebben genomen voor een voorlopig voorkeursalternatief van de verbinding A8-A9 (zie persbericht onderaan de pagina). De resultaten van de planstudie zijn vrijgegeven voor inspraak en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Eind dit jaar zullen GS een besluit nemen over een definitief voorkeursalternatief op basis van (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

U kunt ook reageren op de resultaten van de onderzoeken door een zienswijze in te dienen. Dit kan van maandag 17 juli t/m zondag 1 oktober 2017. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit hier te downloaden. Maar u kunt ook de stukken inzien op de website van de gemeente of in het gemeentehuis in Heemskerk.

De provincie Noord-Holland heeft ter bekendmaking op 13 juli een brief verzonden naar bewoners en bedrijven, gelegen aan/naast de drie alternatieven. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben er vervolgens voor gezorgd dat deze brief bij alle inwoners van de Broekpolder is bezorgd. U kunt de bewonersbrief onderaan de pagina inzien.

Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak

Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak

Gedeputeerde Staten (GS) hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren zijn het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de beste oplossingen. Het Nul-plusalternatief is maatschappelijk onrendabel. Dit blijkt uit de planstudie, bestaande uit een milieueffectrapportage (MER), kostenraming en maatschappelijke kostenbatenanalyse die zijn vrijgegeven voor inspraak.

Het definitieve besluit van GS eind 2017 wordt genomen op basis van het advies van UNESCO in relatie tot de Stelling van Amsterdam, de overwegingen vanuit de stuurgroep, de PlanMER, de commissie voor de milieueffectrapportage en de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling) en de naar voren gebrachte zienswijzen uit de omgeving.

Onderzoeksresultaten

Het afgelopen jaar zijn het Nul-plus-, Heemskerk- en Golfbaanalternatief onderzocht op doelbereik, effecten en financiën. De belangrijkste vragen waren: zorgen de alternatieven voor verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het plangebied? Wat gebeurt er met het leefmilieu, de natuur, bodem en water, landschap en historisch kapitaal – waaronder de Stelling van Amsterdam –, ruimtegebruik  en verkeer? En wat zijn de kosten en baten per alternatief?

Uit de onderzoeken blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt aan het doelbereik en maatschappelijk onrendabel is. Het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief scoren gelijkwaardig qua doelbereik en effecten, maar de kosten van het Heemskerkalternatief zijn ca. € 200 miljoen hoger dan die van het Golfbaanalternatief. Hierdoor heeft het Golfbaanalternatief als enige een positieve kosten-batenverhouding. Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit over het definitieve voorkeursalternatief.

Inspraakperiode

Van 17 juli tot en met 1 oktober kunnen inspraakreacties (zienswijzen) ingediend worden op de planstudie. De inspraakperiode is vanwege de zomervakantie verlengd. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit te downloaden vanaf de projectpagina Verbinding A8-A9 of in te zien bij de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en in de gemeentehuizen van Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

UNESCO

In het coalitieakkoord 2015-2019 spraken GS af bij de realisatie van de Verbinding A8-A9 specifieke aandacht aan de Stelling van Amsterdam te besteden. Vandaar dat GS eerst de bevindingen van de planstudie willen voorleggen aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. In mei, toen de onderzoeksresultaten nog niet bekend waren, sprak ICOMOS nog de voorkeur uit voor het Nul-plusalternatief, maar dit alternatief biedt onvoldoende oplossing voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. GS willen daarom in gesprek gaan met ICOMOS om te zoeken naar een acceptabele inpassing van de alternatieven die de Stelling van Amsterdam doorkruisen. GS hebben er vertrouwen in dat dit mogelijk is. Hiertoe wordt ICOMOS uitgenodigd voor een locatiebezoek en wordt op basis van de volledige MER een hernieuwd advies gevraagd.

Inloopbijeenkomsten

In september organiseert de provincie inloopbijeenkomsten waar bewoners vragen kunnen stellen over de aanloop naar een definitief voorkeursalternatief. De precieze data worden via de projectpagina Verbinding A8-A9 bekend gemaakt.

Vervolg procedure

De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Een besluit over een definitief voorkeursalternatief wordt rond de jaarwisseling genomen door GS. Daarna wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten. Het besluit zal worden voorbereid in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën.

Gemeenteraad wijst verzorgingsplaatsen af

De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2017 de aanleg van verzorgingsplaatsen op Uitgeester grondgebied afgewezen. Dat gebeurde in een motie die de steun kreeg van alle raadsfracties. Zowel bij een keuze voor de Golfbaanvariant als de Heemskerkvariant voor de verbinding A8-A9 is er sprake van verplaatsing van de Texaco-verzorgingsplaatsen aan beide zijden van de A9 in noordelijke richting.

De motie stelde letterlijk dat ‘de keuze voor een voorkeursvariant, die gepaard gaat met de aanleg van aanvullende voorzieningen op het grondgebied van Uitgeest, bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van verzorgingsplaatsen, niet acceptabel is.’ Deze motie is aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Lees het artikel verder

Nieuws