Nieuws

5 juli 2017

Gemeenteraad wijst verzorgingsplaatsen af

De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2017 de aanleg van verzorgingsplaatsen op Uitgeester grondgebied afgewezen. Dat gebeurde in een motie die de steun kreeg van alle raadsfracties. Zowel bij een keuze voor de Golfbaanvariant als de Heemskerkvariant voor de verbinding A8-A9 is er sprake van verplaatsing van de Texaco-verzorgingsplaatsen aan beide zijden van de A9 in noordelijke richting.

De motie stelde letterlijk dat ‘de keuze voor een voorkeursvariant, die gepaard gaat met de aanleg van aanvullende voorzieningen op het grondgebied van Uitgeest, bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van verzorgingsplaatsen, niet acceptabel is.’ Deze motie is aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Motie ‘Variant 7’
Op 18 mei 2017 nam de gemeenteraad ook al een motie aan over de A8-A9. Daarin kreeg het Uitgeester college opdracht om te bevorderen dat de zogeheten ‘Variant 7’ nader wordt onderzocht, teneinde de raad zoveel mogelijk optimale keuzemogelijkheden te geven bij de uiteindelijke variantkeuze. In de vergadering van 19 juni 2017 van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 (bestaande uit Rijkswaterstaat, de Vervoersregio Amsterdam  de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk , Velsen en de provincie Noord-Holland)  is de schriftelijk ingebrachte motie van de raad van Uitgeest besproken. Uit het plan MER blijkt dat met de kennis uit fase 2 is beoordeeld of de eerder afgevallen alternatieven alsnog meegenomen dienen te worden en in fase 2 te beschouwen ten opzichte van de uitgewerkte drie alternatieven. Hier is echter geen aanleiding voor op basis van de onderzoeksresultaten. Variant 7 is nogmaals doorgesproken in de Stuurgroep. De motie van Uitgeest werd niet overgenomen.

De stuurgroep bracht uiteindelijk een verdeeld advies uit aan Gedeputeerde Staten. Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest spraken een voorkeur uit  voor het Heemskerkalternatief, de overige partijen menen dat het Golbaanalternatief ‘het beste oplossend vermogen heeft tegen de minste kosten’.

Bron: gemeente Uitgeest

 

29 juni 2017

 

Broekpolder: politici, wij zijn er ook nog!

Broekpolder: politici, wij zijn er ook nog!
© foto united Photos/Paul Vreeker

Ruim vijftig inwoners van de Broekpolder protesteerden donderdag bij het Provinciehuis in Haarlem. Ze wilden hun ongenoegen kenbaar maken over de Golfbaanvariant van de A8/A9.

De Golfbaanvariant voor de verbinding A8/A9 moet een oplossing bieden voor de verkeersoverlast in Krommenie. Mocht dit plan doorgang vinden, komt er bij de Broekpolder een verbinding tussen de A9 en A8. ,,En dat gaat ons een hoop meer lawaai en een hoop meer fijnstof in de wijk opleveren’’, legt Els uit die als eerste der protestvoerders aanwezig is. Ze heeft alle begrip dar mensen in Krommenie een oplossing willen voor hun problemen met het verkeer. ,,Maar verplaats het dan niet naar onze wijk.’’ Ze draagt een speciaal voor de gelegenheid bedrukt T-shirt met de tekst ‘Hallo politici, wij zijn er ook nog, wijkbewoners Broekpolder’. Nu al klinkt van de nabije snelweg redelijk wat lawaai. ,,Maar dat wisten we. En dat is alleen met oostenwind.’’ Is ze dus ook tegen de oostenwind? Lachend: ,,Ja, we zijn ook tegen de oostenwind.’’

Er arriveren nog enkele Heemkerkers die de reis naar Haarlem op eigen gelegenheid hebben volbracht. De hoofdmoot arriveert rond 19.30 uur per (zelf gehuurde) bus. Dan begint het ook op een protestactie te lijken. De vijftig buspassagiers, vooral ouders met kinderen, hebben spandoeken en lawaaiproducerende producten als toeters en trommels meegenomen. De 11-jarige Iria heeft een bordje in handen met de tekst ‘Fijnstof is niet fijn’. En over de mogelijke toename van lawaai, als dit plan wordt uitgevoerd, is ze ook al niet te spreken. ,,Want dan kan ik door dat lawaai niet slapen, en dan doe ik het slechter op school en kan ik later geen goede baan vinden.’’

De protestvoerders ogen niet boos of opgewonden. Het is een beheerste maar wel serieuze poging aan de politici duidelijk te maken dat dit echt geen optie zou mogen zijn. Of ze denken dat hun protest verschil kan maken? ,,Marjon: ,,Niets doen helpt zeker niet. Ik had ook op de bank kunnen blijven zitten, maar dan moet ik later ook niet zeuren.’’

Eric en Mariëlle zijn ook aanwezig met hun kinderen Emma (9) en Pelle (6). Emma is fel tegen de plannen. Mariëlle: ,,Zij wilde per se zelf een bord maken met de tekst ‘weg met die golfbaanvariant’. En Pelle, nou dat vindt het altijd leuk om lawaai te maken.’’ Zij en haar man zagen de Golfbaanvariant nooit als serieuze optie. ,,Het stond op het lijstje met opties. Maar dat ze deze zouden kiezen hielden we nooit voor mogelijk.’’ Eric: ,,Ik weet niet hoe of waar, maar ik krijg het idee dat ergens een belang van iets of iemand een rol speelt. Want logisch is deze optie niet.’’

Het gezelschap gaat naar binnen, naar de Provinciezaal. Vriendelijk doen mensen van de provincie de deuren voor ze open: ,,Goedenavond, welkom.’’

Binnen kijken ze rond en alle toeters en trommels zwijgen. Het werd een beleefd, maar daarom niet minder gemeend protest.

26 juni 2017

Opinie: alle A8-A9-varianten vergroten overlast

Volgens David Sluis van de Werkgroep A8–Coenbrug lost de A8-A9-verbinding helemaal niks op: geen tijdswinst en meer geluids- en milieuoverlast. De gemeente Zaanstad zou er volgens beter aan doen de toegezegde 14 miljoen te steken in maatregelen die den geluids- en luchtkwaliteit in Zaanstad verbeteren.

Door David Sluis

Dus we gaan ca 500 miljoen euro uitgeven voor de aanleg van een weg die een maximale reistijdwinst van 2 minuten oplevert? Zo staat te lezen in de MER doortrekking A8-A9. Ben ik nu gek…? Daarbij wordt de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed) door midden gehakt. Wordt de stikstofbelasting op Natura 2000 gebieden nog hoger. Neemt het geluid en fijnstof op de huidige A8, omgeving Coenbrug nog meer toe, en hoeft er maar ‘dit’ te gebeuren en hele zooi staat ramvast. Wat een visie! Wat een verspilling. Zoveel ge-ouwehoer, zo verschrikkelijk veel dure onderzoeken. Ik zeg het al vanaf dag 1, het is geen oplossing.

Reistijdwinst?

Is er wel tijdswinst? Ik betwijfel dit ten zeerste en wel hierom. De verkeersgegevens zijn afkomstig van Rijkswaterstaat, en die is zeer onbetrouwbaar op dit vlak. Die rekenen alles naar zich toe. En laat dat MER rapport nu goeddeels zijn gebaseerd op deze gegevens. Shit in = shit out. Zo zitten er zeer grote omissies (ik zeg het netjes) in de doorstomingsgegevens van het verkeer (de zg stagnatiefactoren). Sterker nog, RWS noteert voor de A8 Coenbrug al jaren geen stagnatie? En dit is dus vrolijk meegegaan in de MER. Met andere woorden: trek die MER ook maar snel door. Dat kost nl. niks. Het kan niet kloppen!

Geld

Het goede nieuws is echter dat indien dit allemaal toch doorgaat, er conform vigerende wetgeving maatregelen dienen te worden genomen door de wegbeheerder van de huidige A8 (RWS). Dit komt doordat er een toename in geluid wordt geprognosticeerd van 1 – 3 dB (zie oranje bolletjes in de weergave). De wet schrijft voor (en ik zeg het simpel), dat indien er een toename is van > 1,5 dB er maatregelen dienen te worden overwogen. En dat kan heel veel geld gaan kosten. Dus RWS/Rijk wilde niet meebetalen aan de doortrekking? Ze zullen wel motten straks. Dankzij de visieloze PR NH.

De 14 miljoen van Zaanstad?

Wat kun je allemaal doen met 14 miljoen? Nou, ten eerste inventariseren waar de grootste knelpunten en oplossingen liggen aangaande geluid/luchtkwaliteit in Zaanstad. Dan hou je over. Ga eens een fatsoenlijk luchtmeetnet optuigen. Dan hou je over. Maak mensen in de Zaanstreek bewust van de gevaren van luchtkwaliteit. Dan hou je over. Faciliteer voor de meest kwetsbare groepen luchtbehandeling in hun huizen en/of betere geluidswering. Maar bovenal, spreek de ambitie uit, dat het zo niet langer kan.

22 juni 2017

Verdeeld advies stuurgroep A8-A9

Een groot deel van de stuurgroep Verbinding A8-A9 kiest voor de Golfbaanvariant, maar de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben een voorkeur voor het Heemskerkalternatief.

De Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeenten Zaanstad en Velsen kiezen voor het Golfbaanalternatief. Zij constateren dat dit het beste oplossend vermogen heeft tegen de minste kosten.

Uitgeest deelt de alternatieve opvatting van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. In die laatste twee gemeenten hebben de gemeenteraden moties aangenomen die het Golfbaanalternatief uitsluiten, omdat dit negatief uitpakt voor de leefbaarheid van de woonwijk Broekpolder.

Het stuurgroepadvies is donderdagmorgen alsnog bekend gemaakt. Eerder zou het geheim blijven totdat Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag hun voorkeur zouden uitspreken. Dat besluit wordt op korte termijn verwacht. Het verdeelde advies van de stuurgroep wordt in de besluitvorming meegenomen.

 

20 jun. 2017

Rekensom leidt tot weg A8-A9 over golfbaan

Alleen de Golfbaanvariant levert in euro’s uitgedrukt meer op dan de aanleg ervan kost. Hiermee is de beslissing over een verbinding tussen de snelwegen A8 en A9 wel heel ingewikkeld geworden.

Hiermee is de beslissing over een verbinding tussen de A8 en A9 wel heel ingewikkeld geworden.

Alleen de Golfbaanvariant levert meer op (tijdwinst voor verkeer, economische effecten, gezondheidswinst) dan hij kost. Dat staat in de deze week bekend geworden Milieueffectenrapportage. Alleen: deze weg loopt dwars door de Stelling van Amsterdam heen. Dat stuit opproblemen met de Unesco, hoeder van het werelderfgoed.

De Nulplusvariant, waar de Unesco wel goed mee kan leven, komt juist slecht uit de kosten-batenanalyse. Hij levert minder op dan hij kost. De tijdwinst voor het verkeer is nog geen 2 minuten. De gezondheidseffecten zijn ook niet indrukwekkend.

De Heemskerkvariant, de enige waar Velsen en Beverwijk aan willen meebetalen, blijkt veel duurder dan gedacht. Het schetsontwerp was niet verkeersveilig, zodat Rijkswaterstaat aanvullende eisen stelde.

Deze variant is vergeleken met de Golfbaanvariant ongeveer even effectief, maar veel duurder: 468 tot 504 miljoen euro. De Golfbaanvariant kost rond de 300 miljoen, de Nulplusvariant 230 miljoen.

Een dezer dagen wordt bekend waar de provincie de voorkeur aan geeft.

Bron: Noordhollands Dagblad – W

 

26 mei 2017

Unesco reageert op visualisaties Verbinding A8-A9

Begin dit jaar stuurde de provincie Noord-Holland visualisaties van de drie alternatieven voor het verbeteren van de route van de A8 naar de A9 aan Unesco. De reactie van Unesco op deze visualisaties is onlangs ontvangen.

Het project Verbinding A8-A9 speelt in het gebied van de Stelling van Amsterdam. Daarom is er (in 2015) onderzoek gedaan naar de effecten die de alternatieven hebben op dit werelderfgoed. Naar aanleiding van dat onderzoek had Unesco de provincie om visualisaties van de alternatieven gevraagd.

Voorkeur Unesco

In de huidige reactie geeft Unesco aan een voorkeur te hebben voor het Nul-plusalternatief, aangezien dit alternatief de minste impact op de Stelling van Amsterdam heeft. Het Heemskerk- en Golfbaanalternatief hebben volgens Unesco negatieve effecten en zorgen voor aantasting van het erfgoed. De daarvoor voorgestelde compensatie wordt door Unesco niet als acceptabele oplossing gezien. De reactie wijkt hiermee duidelijk af van de reactie op het onderzoek uit 2015. Toen leek er begrip te zijn voor het oplossen van de verkeersproblematiek rondom Amsterdam en werden er geen alternatieven uitgesloten.

Lees hier verder: Klik hier

19 mei 2017 Beverwijk en Velsen ’schuiven’ in A8-A9
Het IJmondiale blok tegen de Golfbaanvariant in het dossier A8-A9 brokkelt af. ,,Ik kan niet zeggen wat Velsen en Beverwijk hierover in de stuurgroep hebben gezegd. Want dat vind ik niet netjes’’, aldus de Heemskerkse wethouder Frank Frowijn.

Frowijn vroeg de commissievergadering om richting te geven aan het college.

,,Moeten we tot het bittere eind blijven knokken voor de Heemskerkvariant óf moeten we accepteren dat het de Golfbaanvariant wordt en proberen die wat minder negatief te maken?’’ De raadsleden en Frowijn kiezen voor het eerste.

Het IJmondiale blok tegen de Golfbaanvariant in het dossier A8-A9 brokkelt af. ,,Ik kan niet zeggen wat Velsen en Beverwijk hierover in de stuurgroep hebben gezegd. Want dat vind ik niet netjes’’, aldus de Heemskerkse wethouder Frank Frowijn.

Frowijn vroeg de commissievergadering om richting te geven aan het college.

,,Moeten we tot het bittere eind blijven knokken voor de Heemskerkvariant óf moeten we accepteren dat het de Golfbaanvariant wordt en proberen die wat minder negatief te maken?’’ De raadsleden en Frowijn kiezen voor het eerste.

Bron: Noordhollands Dagblad – Friso Bos

19 mei 2017

’Provincie weigert leefbaarheidstudie voor wijk Heemskerk aansluiting A8-A9’
De provincie Noord-Holland weigert de leefbaarheidseffecten van de Golfbaanvariant op de wijk Broekpolder te onderzoeken. Dat zegt de Heemskerkse wethouder Frank Frowijn (CDA).

De Golfbaanvariant is een van de aansluitmogelijkheden van de A9 op de A8 en zou pal naast de woonwijk Broekpolder komen te liggen. In die nieuwbouwwijk wonen zevenduizend mensen.

,,De leefbaarheidseffecten voor Krommenie-Assendelft zijn onderzocht. Ik heb de provincie verzocht om ook de leefbaarheidseffecten voor de Broekpolder in kaart te brengen en kreeg te horen dat dat niet de bedoeling is’’, hield de wethouder afgelopen donderdagavond de commissie FFE voor.

In de Golfbaanvariant takt de A9 naast de Broekpolder af, via een acht meter hoge fly over. De nieuw aan te leggen weg doorklieft daarna de Heemskerkse Golfclub.

De Nulplusvariant is kansarm vanwege leefbaarheidseffecten in Krommenie. De Heemskerkvariant loopt vanaf afslag Heemskerk in de A9 zuidoost tot achter de golfbaan en dan oostwaarts naar de A8. Dit is altijd de voorkeursvariant van de IJmondgemeenten geweest. De LTO is tegen vanwege versnippering van agrarisch areaal.

De stuurgroep A8-A9 kiest op 19 juni een van de drie aansluitingsvarianten. Die keuze zal worden onderbouwd met de resultaten van een Milieu Effect Rapportage en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Deze grote onderzoeken zullen pas kort voor dat moment gereed zijn.

Bewoners van de Broekpolder vrezen een forse toename van geluid en fijnstof bij de Golfbaanvariant. ,,Het is schokkend hoe de provincie Noord-Holland achteloos over een complete woonwijk heen stapt’’, zegt Cees van der Kolk van de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar.

Bron: Noordhollands Dagblad – Friso Bos


11 mei 2017

Milieudefensie wil schonere lucht afdwingen via kort geding tegen Staat

Milieudefensie begint een kort geding tegen de Nederlandse Staat om schonere lucht af te dwingen.

Precies een jaar geleden kondigde Milieudefensie een rechtszaak aan om gezonde lucht te eisen. Die zaak heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De organisatie wil daarom via een kort geding sneller een bindende uitspraak van een rechter afdwingen, zo laat Milieudefensie donderdag weten.

“En hopelijk moet de staat dan al heel snel maatregelen nemen. Want elke dag dat we in ongezonde lucht moeten leven is er één te veel”, laat de organisatie weten. Milieudefensie noemt meerdere maatregelen, zoals verlaging van de maximumsnelheid en strengere richtlijnen voor houtkachels.

Vooralsnog doet de overheid te weinig om de luchtkwaliteit te verbeteren, volgens Milieudefensie. “Het recht op gezondheid zou toch belangrijker moeten zijn dan het recht op vervuilend verkeer”, stelt Anne Knol van Milieudefensie. ”We hopen dat de rechter dit ook zo ziet.”

door ANP

Lees ook het volledige dossier Fijn stof van RIVM

Dossier “Fijn stof” RIVM

9 mei 2017
Verbinding A8-A9: Petitie overhandigd

Regio – Els Veldmans van Houd Broekpolder Leefbaar sprak afgelopen maandag de commissie Mobiliteit en Financiën van Provinciale Staten van Noord-Holland toe bij het aanbieden van de petitie tegen de aanleg van het Golfbaanalternatief. De afgelopen weken hebben 2601 mensen de petitie tegen het Golfbaanalternatief ondertekend. Het platform is tegen de aanleg daarvan. Men vreest dat dit alternatief zal leiden tot veel extra geluidshinder en milieuverontreiniging voor de ongeveer 5000 bewoners van de wijk Broekpolder. Het platform wil voorkomen dat een overlastsituatie ontstaat zoals in het verleden bij de A9 ter hoogte van Badhoevedorp. (Foto: Leo Tillmans)

maandag 08 mei 2017
Heemskerkers willen van verbindingsweg tussen A8 en A9 af: “Geluidsoverlast en fijnstofgehalte zullen verdubbeld worden”

HEEMSKERK De verbindingsweg tussen de A8 en A9 houdt veel Heemskerkers bezig. Vandaag tekenen ze middels een petitie protest aan tegen het plan van de provincie waarbij de weg over De Heemskerkse Golfclub zal gaan.

Buurtbewoner Cees van der Kolk ziet het zeker niet zitten dat de weg direct in zijn achtertuin uitkomt. “Toen ik hier kwam wonen wisten we dat het naast een snelweg was, maar met de verbinding zal de hoeveelheid geluid en fijnstof verdubbeld worden.” Gewapend met 2600 handtekeningen ging Cees daarom samen met andere bewoners van de Broekpolder naar Haarlem. Het plan: de provincie op een ander idee brengen.

Lees ook: Boerenechtpaar moet wijken voor snelweg: “Alles wordt asfalt of huizen”

Hein Struben van de commissie Mobiliteit nam de handtekeningen in ontvangst en verzekerde de Heemskerkers dat ze meegewogen zullen worden in de plannen. Ondanks die mooie woorden en de petitie maakt Cees zich zorgen dat Heemskerk aan het korste eind trekt. “We hebben sterk de indruk dat dit het toch gaat worden, omdat de andere varianten duurder zijn of als absurd zijn weggezet. Dan houdt je nog maar één optie over: een weg over de golfbaan.”

Er hoort bij dit artikel een video. Bekijk video

Bron: NHnieuws

12 April 2017

Opinie: De Heemskerkverbinding A8-A9 geeft Krommenie lucht

Voor de zomer wil Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een ‘voorkeurs-alternatief’ voor de verbinding A8-A9 bekend maken.

De discussie over de verbindingsweg woedt al decennia, te lang, “al meer dan 50 jaar” aldus CDA-fractievoorzitter Marc Wit. Vooral voor Krommenie, waar “de huidige situatie op de N203 onhoudbaar is” volgens hem.

In deze opinie-bijdrage legt de CDA-fractievoorzitter uit waarom volgens hem de Heemskerkverbinding de “enige acceptabele” variant is.

Generaties Krommenieërs groeien op met een ziekmakende weg voor de deur.

Generaties forenzen groeien op met de gebrekkige verkeersdoorstroming op de N203. Datzelfde geldt voor de bewoners van Zaanstad Noord die dagelijks hun wijk niet uit- of inkomen. Hoe is het mogelijk dat deze situatie zich al zo lang voordoet?

Na meer dan 50 jaar wachten wordt het tijd voor een oplossing voor het knelpunt Krommenie. Onlangs ging het al bijna weer fout toen verschillende fracties van de Provinciale Staten van Noord Holland (PS NH) een korte tunnelvariant bij Krommenie wilden invoegen in het lopende onderzoek A8-A9. Een actie die niet alleen extra publieksgeld zou opslokken, maar nog erger, voor vertraging in de besluitvorming zou zorgen. Waarop was deze invoegactie gebaseerd?

Nulplusvarianten

Uit de presentatie van de onderzoeksresultaten tijdens een PS NH vergadering op 2 mrt jl. werd duidelijk dat de Viaductvariant bij Krommenie om diverse redenen beter werd bevonden dan de Tunnelvariant. Echter, op 2 maart werd ook duidelijk dat vrijwel niemand de Viaductvariant zag zitten. Mijn geruststellende conclusie was toen dat beide Nulplusvarianten van de baan waren.

Mogelijk concludeerden anderen net als ik dat de Nulplusvarianten zouden afvallen, alleen waren zij daar niet tevreden mee. Na de PS NH vergadering op 2 maart hadden, op het CDA en de VVD na, alle fracties ineens behoefte aan het invoegen van een korte Tunnelvariant.

Onmogelijk vanuit de ratio meen ik, want de korte Tunnelvariant is qua leefbaarheid, gezondheid en verkeerskundig gezien minstens zo slecht als de lange Tunnelvariant en die was immers al afgevallen. Welke overwegingen bleven dan over? Wilde men hoe dan ook voorkomen dat het Golfbaan- of het Heemskerkalternatief voorkeurstracé zou worden? Dacht men dat uitstel misschien tot afstel zou leiden en dat er dan helemaal geen verbinding A8-A9 zou komen, zoals dat al 50 jaar het geval is? Als dat laatste het geval is, dan nodig ik deze fracties uit om naar Krommenie te komen, want de huidige situatie op de N203 is onhoudbaar. Niets doen is echt geen optie.

Stelling van Amsterdam

Welke argumenten hanteren de tegenstanders van de Golfbaan- en/of Heemskerkverbinding? Tegen beiden spreekt dat het extra vierkante meters asfalt oplevert. Dat asfalt tast het milieu en het bestaande landschap aan. Daarnaast doorklieven beiden de Stelling van Amsterdam. De Golfbaanverbinding ruïneert de Golfbaan en sluit bij de wijk Broekpolder op ongezonde wijze aan op de A9. Dit laatste argument heeft mij al eerder doen besluiten dat de Heemskerkverbinding de enige acceptabele is tussen de A8-A9.

Omdat de Nulplusvarianten afvallen, wordt de N203 afgewaardeerd van vierbaans- tot tweebaansweg voor bestemmingsverkeer. Met andere woorden, met de komst van de Heemskerkverbinding verdwijnt er asfalt. Met de Heemskerkverbinding ontstaat een relatief korte verbindingsweg tussen de A8-A9, zonder haakse bochten en stoplichten. Dat is milieutechnisch en verkeerskundig gezien een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Dankzij de ondertunneling van de Dorpsstraat en de Kilzone en de dijkjes langs de A8 ontstaat bij de Heemkerkverbinding een goede landschappelijke inpassing, zonder aantasting van de stelling van Amsterdam en met een gebaar naar de inwoners van Busch en Dam. Dankzij de doelmatige Heemskerk-verbinding hoeven tienduizenden forenzen niet meer dagelijks om – en/of file te rijden. Tot slot, de Heemskerkverbinding biedt een nieuwe, zuidelijke ontsluiting van de wijk Assendelft/Saendelft en de toekomstige wijk Kreekrijk en dat is een uitkomst.

Remmende alternatieven

Natuurlijk is de verbetering van de milieuproblematiek in de Zaanstreek niet opgelost met de aanleg van de Heemskerkverbinding. Zaanstad heeft nog veel meer infrastructurele uitdagingen, zoals bij de Coentunnelweg, de aansluiting A7-A8 en de Thorbeckeweg. Om maar niet te spreken over het oplossen van de Spoorse doorsnijding van Zaanstad.

Alles overziend denk ik dat de tegenstanders nog niet klaar zijn met het invoegen van remmende alternatieven. De eerstvolgende is mogelijk variant 7. Daarom hierbij een oproep aan de lokale en provinciale (+landelijke!) politici om in het belang van vele tienduizenden inwoners van Noord-Holland de rug recht te houden en om zo spoedig mogelijk in te stemmen met de Heemskerkverbinding A8-A9. Mag na 50 jaar de lucht boven Krommenie eindelijk opklaren!

Bron: http://deorkaan.nl

Door Marc Wit, fractievoorzitter CDA Znstd.

Geef nieuwe tracévariant A8-A9 een kans

LTO Noord Noord-Holland pleit er in een brief aan verkeersgedeputeerde Elisabeth Post voor om een recent geopperde variant voor een verbinding tussen de A8 en A9 alsnog mee te nemen in de overwegingen.

Lees artikel

11 April 2017

In de bres voor de Stelling

© Rondjestelling.nl

De Stelling wordt tegenwoordig door diverse snelwegen doorsneden. Komt de verbinding A8-A9 daar ook nog bij?
Als iemand hart heeft voor de Stelling van Amsterdam, is het Kees de Wildt. Al jaren woont en werkt hij bij een van de forten van de historische verdedigingslinie. Nu trekt hij ten strijde tegen de dreigende aanleg van een snelweg dwars door dit Werelderfgoed.

Kortgeleden schreven de agrariërsorganisatie LTO, de Heemskerkse Golfbaan, de bewonersgroep Busch en Dam, de actiegroep Houdt Broekpolder Leefbaar en nog een paar clubs een brandbrief aan de Unesco.

Of deze werelderfgoedorganisatie wel heel scherp wilde kijken naar de plannen van de provincie Noord-Holland voor de verbinding A8-A9. Want begreep de Unesco wel hoe ernstig die nieuwe weg de Stelling van Amsterdam dreigt aan te tasten?

Artikel afbeelding

Het is niet zo dat deze groepen opeens zeer historisch deskundig zijn geworden. De tekst was voor hen opgesteld door Kees de Wildt, secretaris van de stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam. Hij verzet zich met hand en tand tegen een verbinding A8-A9 dwars door de polder.

Dat zou een aanslag zijn op de Stelling. Terwijl die sinds 1996 nota bene de status Werelderfgoed heeft, net als bijvoorbeeld de Taj Mahal en de piramiden van Gizeh. ,,De provincie heeft daar indertijd veel moeite voor moeten doen.

Artikel afbeelding

Maar de status is terecht: Amsterdam is de enige stad ter wereld die met een kring van water kon worden verdedigd. Die werelderfgoedstatus is een ’unique selling point’. Niet voor niets zijn drie provincieambtenaren fulltime met de Stelling bezig. Maar ondertussen is dezelfde provincie bezig met plannen om de Stelling wéér verder aan te tasten. Terwijl daar sinds 1996 al zoveel mee is gebeurd.’’

Twee van de drie A8-A9-varianten zouden volgens De Wildt een grove aantasting betekenen. ,,In deze hoek van de Stelling bevindt zich het laatste redelijk intacte inundatiegebied. Dat dreigt nu door een grote weg te worden opgesplitst.’’

Artikel afbeelding

Ook gaat zo’n weg helemaal tegen het idee van de Stelling in. ,,Dat was een grote ondoordringbare ring van water. Overal waar een dijk of spoorlijn liep, waarover de vijand toch zou kunnen binnendringen, stond een fort. Als je zo’n extra weg aanlegt, zou je daar in feite ook een groot fort moeten bouwen.’’

Ook dreigt er geschiedvervalsing, zegt hij. ,,In de Heemskerkvariant willen ze de weg met een tunnel onder De Kil door voeren. Dat is een 1000 jaar oude waterloop, een rest van het Oer-IJ. Maar, om kosten te sparen, willen ze die Kil wél een stukje verleggen. Er een kanaaltje van maken, zeg maar.’’

Open landschap

De Wildt kan zich niet voorstellen dat Unesco akkoord gaat met de Heemskerk- of de Golfbaanvariant. ,,Unesco stelt dat de kernwaarden van de Stelling – de forten, de dijken, het open landschap – niet verder mogen worden aangetast.’’ Mocht het toch zo ver komen, dan staat hij klaar. ,,Dan gaan we naar de Raad van State.’’

Wat moet er volgens hem eigenlijk wel gebeuren? ,,Volgens mij hoeft er geen nieuwe weg te komen. Maar als er iets moet, pleit ik voor een weg rond Saendelft. De Unesco heeft die ’variant 7’ als minst schadelijke aangewezen. Toch werkt de provincie hem niet uit.’’ Inmiddels ligt er, weet hij, een rapport van bureau Witteveen en Bos bij de provincie, over precies die variant. Kortom, de strijd gaat voort.

Bron: Noordhollands dagblad

10 April 2017

Na deze situatie bij Badhoevedorp, na zoveel jaar te hebben opgelost, willen ze nu het “oude Badhoevedorp scenario” voor de Broekpolder. Dat is toch volstrekt onlogisch?

BADHOEVEDORP Minder geluidsoverlast, minder fijnstof en minder viaducten: dat de A9 niet langer dwars door hun dorp loopt, stemt veel inwoners van Badhoevedorp tevreden. “Dat die weg helemaal weg is, is natuurlijk een opluchting.”

Sommige dorpelingen vieren de omlegging van het gewraakte stuk asfalt bijzonder uitgebreid. Zo gaat bij Dick van Rooien de vlag uit en komen er zelfs gebakjes op tafel. “Het is stil in Bad-hoe-ve-dorp…”, zingt hij op de melodie van het voetballied ‘Het is stil aan de overkant…’.

Balkon
Rita Roest verwacht vanaf nu veel meer tijd door te brengen op haar balkon, van waar ze voorheen op het voorbijzoevende verkeer neerkeek. “Ik zat hier eigenlijk nooit, nee. Vijf minuutjes en dan had ik er wel genoeg van.”

Ook de leerlingen van een basisschool langs de oude snelweg zijn blij met de rust. Een jongetje vertelt hoe het verkeer hem uit z’n concentratie haalde. “Dat vond ik niet zo leuk bij het lezen.” De oorbeschermers, die de juffen en meesters soms uitdeelden, kunnen terug in de kast.

Schiphol
Een man die in de muisstille bibliotheek een krantje zit te lezen, denkt niet dat de geluidsoverlast drastisch afneemt. Hij merkt er vooralsnog in ieder geval niet veel van. “Want Schiphol zijn we meer gaan horen.”

Klik hier om naar artikel en filmpje te gaan

 

11 april 2017

Verkeerslawaai schaadt ontwikkeling kinderen

RIVM doet onderzoekHet RIVM gaat in Nederland onderzoeken hoe kinderen lijden onder lawaai. 5-jarigen die wonen in een omgeving met veel verkeersgeluid, lopen tot drie maanden achter in hun ontwikkeling, blijkt uit recent Duits onderzoek.

Kinderen hoeven niet naast een vliegveld te wonen om last van lawaai te hebben. Ook verkeersgeluid kan er voor zorgen dat ze minder goed slapen én zich zo minder goed ontwikkelen, zo toont de Universiteit van Wuppertal aan in een onderzoek onder vijfduizend 5-jarigen.

Kleuters die ’s nachts aan 10 decibel meer dan gemiddeld (44 decibel) worden blootgesteld door (trein)verkeer, lopen in hun ontwikkeling tot drie maanden achter bij kinderen die niet te maken hebben met die extra decibellen.

Als kinderen op hun 5de jaar al 3 maanden achterlopen, dan kan het moeilijk zijn om dat later weer in te halen, zeker als er niets aan de lawaaierige omstandigheden verandert

Hoogleraar onderwijseconomie Kerstin Schneider

Nederland
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat de Duitse studie onderstreept hoe belangrijk het is om ook hier heel grondig te onderzoeken wat voor effect geluid in de leefomgeving op kinderen heeft, nu en later in hun leven. Geluidsdeskundige van het RIVM Irene van Kamp: ,,We bereiden een zeer groot onderzoek voor onder duizenden kinderen vanaf de zwangerschap. We volgen ze tot volwassen leeftijd, om de lange termijneffecten te kunnen meten.”

Precies dat is waar in het Duitse onderzoek voor wordt gewaarschuwd, aldus hoogleraar onderwijseconomie in Wuppertal Kerstin Schneider: ,,Als kinderen op hun 5de jaar al 3 maanden achterlopen, dan kan het moeilijk zijn om dat later weer in te halen, zeker als er niets aan de lawaaierige omstandigheden verandert.”

Meerdere fronten
De ontwikkelingsachterstand van de Duitse kinderen is meetbaar op meerdere fronten: zowel wat motoriek als taal en rekenen betreft, constateerden de onderzoekers op basis van een test die alle kleuters daar voorafgaand aan de basisschool krijgen. Hun sociaal-economische achtergrond maakt niet uit voor het verband tussen geluid en achterstand.

Het maximale aantal decibellen dat ’s nachts in Wuppertal werd berekend is 67 wat gelijk staat aan het geluid van een televisie die aanstaat op normaal volume. Het gemiddelde geluidsniveau ligt slechts op 44 decibel. Hoogleraar Schneider verwacht dat de situatie in Wuppertal niet veel verschilt van die in andere steden. Dus ook in Nederland, waar bovendien de meerderheid van de mensen in verstedelijkt gebied woont.

bron: Francine Wildenborg Laatste update: 12-04-17, 00:00

 

15 maart 2017  VVD Zaanstad: ’Geen onderzoek naar tunnel A8-A9’

De VVD in Zaanstad ziet niks in nog een extra onderzoek naar een een tunnel onder de Provincialeweg in Krommenie in het tracé van de verbinding A8-A9.

Volgens VVD-fractievoorzitter Gerard Ram levert het onderzoek te veel vertraging op en is het zonde van het geld.,,Dat onderzoek kost weer 100.000 euro’’, foetert Ram.

Op dit moment zijn er drie varianten die onderwerp zijn van onderzoek door de provincie. De Golfbaanvariant, de Heemskerkvariant en de Nulplusvariant met een viaduct door Krommenie. Tegen die laatste variant is veel verzet ontstaan waardoor de provincie besloot om toch nog eens te laten kijken naar een korte tunnel tussen de Brassertunnel en de Nauernaschevaart. Behalve extra kosten levert dat vier maanden extra vertraging op. Maar wat is vier maanden vertraging in een dossier dat al sinds 1958 op tafel ligt? Ram: ,,Toch willen we geen verdere vertraging. Het geld kan je beter steken in een van de andere varianten.’’

Paul Laport (GroenLinks) is het daar mee oneens. ,,Wij zijn ook tegen de viaductvariant, eigenlijk zijn we tegen alle varianten.’’ Het onderzoek naar de tunnel door de provincie steunt hij wel. Het college heeft nog geen voorkeur. En over het extra tunnelonderzoek, zegt een woordvoerster: ,,Vertraging is jammer maar deze afweging moet zorgvuldig gemaakt worden.’’
Bron: Noordhollands Dagblad – Door Ivo Laan – 14-3-2017, 19:38 (Update 15-3-2017, 12:54)

15 maart 2017 VVD contra VVD bij A8-A9-verbinding

Fractievoorzitter Gerard Ram van de VVD heeft er schoon genoeg van. In een brief aan de gemeenteraad van Zaanstad schrijft hij dat al “tientallen jaren” wordt gesproken over de A8-A9-verbinding en dat uitstel wat hem betreft geen optie is.

Vooral boos is hij op “Gedeputeerde Post” die “aangegeven heeft naar de stuurgroep te gaan met het verzoek om aan de drie huidige varianten een vierde variant toe te voegen, de tunnel variant door Krommenie.”

In zijn woede heeft Ram kennelijk niet genoeg tijd gehad om uit de zoeken van welke partij “Gedeputeerde Post” was. Service-gericht als wij zijn, hebben wij dat maar even voor hem gedaan: Elisabeth Post is van de VVD!

VVD’er Elisabeth Post stuurt volgens de VVD-brief deze “bizarre invulling van de openbare ruimte” waardoor “het gezondheidsrisico onaanvaardbaar wordt verhoogd” naar een stuurgroep waar Zaanstad inzit.

Ram wil dat de gemeente daar duidelijk moet maken dat “de voorgestelde 0 plus variant (viaduct) om de A8 aan de A9 te verbinden ongewenst vindt.”

(Wij dachten dat de brief over de tunnel ging….)

Bron: http://deorkaan.nl/vvd-contra-vvd-bij-a8-a9-verbinding/

12 Maart 2017 Analyse: De tunnel is terug (maar waarom eigenlijk?)

De besluitvorming rond de A8-A9-verbinding begint op een soap te lijken. Een soap die voorlopig nog niet ten einde is. De beslissing is vier maanden uitgesteld tot na de zomer. En in plaats van drie zijn nu weer vier alternatieven.

In januari maakte de provincie bekend dat er nog drie alternatieven waren: Heemskerk, Golfbaan en Krommenie maar die laatste was plots van een tunnel in een viaduct veranderd (dat kan in een soap).

Twee maanden later is de tunnel weer terug, of zoals de Provincie het formuleert: “Tunnelvariant voor Nul-plusalternatief mogelijk toegevoegd aan planstudie Verbinding A8-A9.”

In de jaren zeventig was er maar één alternatief: de A8 doortrekken dwars door (over, onder) Assendelft. In 2014 worden nieuwe plannen gepresenteerd met zeven alternatieven, inclusief vijf verschillende nieuwe wegen – die zouden trouwens allemaal ongelijkvloers Assendelft kruisen.

Lees meer:

http://deorkaan.nl/analyse-de-tunnel-is-terug-maar-waarom-eigenlijk/#more-34907

9 Maart 2017

is namens Houd Broekpolder Leefbaar ingesproken tijdens de raadsvergadering van Gemeente Heemskerk. Met enige trots presenteren wij de motie van alle politieke partijen van de Gemeenteraad van Heemskerk (incl. D’66), waarin zij aangeven zeer afwijzend te staan tegenover de Golfbaanvariant vanwege de énorme aantasting van de leefbaarheid van de bewoners van Broekpolder.
Het definitieve besluit zal uiteindelijk in mei worden genomen door de Provinciale Staten.

6 maart 2017 ‘Houd Broekpolder Leefbaar alsjeblieft!’Platform van bewoners strijdt tegen ‘Golfbaanvariant’ als verbinding A8-A9

Het platform Houd Broekpolder Leefbaar (HBL) wil niet dat de Provincie Noord-Holland kiest voor de Golfbaanvariant als verbinding voor de snelwegen A8-A9. Want als de keuze wel op deze variant valt, dan betekent nog meer verkeersoverlast en luchtverontreiniging voor de bewoners van de Broekpolder in Heemskerk en Beverwijk.
”De Golfbaanvariant als verbindingsweg zal dan heel dicht tegen onze woonwijk aangelegd worden. Nog meer herrie en fijnstof. En daar zitten wij absoluut niet op te wachten”, vertelt Cees van der Kolk namens het platform. ”We zijn momenteel met allerlei politici van de Provincie in het gesprek. Hen te overtuigen dat deze variant niet goed is voor de 9000 bewoners van de Broekpolder.”

Facebookpagina

Het platform Houd Broekpolder Leefbaar informeert bewoners via diverse media over het ontwerp- en besluitvormingstraject rond de A8-A9. Daarnaast legt het contacten met locale en provinciale politici. Ook neemt het platform deel aan de klankbordgroep A8-A9 en volgt het ontwerptraject en dient daarover vragen in bij de Provincie.
Het platform heeft op zijn Facebookpagina een petitie staan tegen de Golfbaanvariant. Deze is reeds door 1250 mensen ondertekend. ”Maar we zoeken nog veel meer bewoners om ons te ondersteunen in dit project”, zegt Van der Kolk. ”Daarom vragen wij de bewoners van Heemskerk én Beverwijk om in groten getale onze petitie te ondertekenen. Daarmee spreken zij zich uit tegen de Golfbaanvariant en dat vergroot de kans dat onze volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten een ander traject voor de A8-A9 zullen kiezen. Daarmee helpen zij om een onleefbare situatie in de Broekpolder te voorkomen.”

Politici

De Provincie Noord-Holland zal in mei van dit jaar uit drie varianten, waaronder de Golfbaanvariant, een keuze moeten maken welk traject de A8 en de A9 met elkaar verbinden. Het platform Houd Broekpolder Leefbaar is momenteel bezig om allerlei politici in het Provinciehuis te overtuigen dat de Golfbaanvariant niet de beste is. ”We zijn momenteel volop aan het lobbyen en hebben reeds met mensen van verschillende politieke partijen gesproken. Voor politici van D66 en de PVV hebben wel al een presentatie gegeven. Dagelijks rijden over het deel van de A9 bij de Broekpolder 90.000 auto’s. Met de komst van de Golfbaanvariant wordt dit aantal verdubbeld. Dat houdt qua geluidsoverlast en verontreiniging ook een verdubbeling in. We hopen dat hen dit is duidelijk gemaakt”, aldus Van der Kolk.
Bewoners kunnen de petitie het beste benaderen via de Facebookpagina van het platform: https://www.facebook.com/a8a9tegen/
Mensen die het platform willen ondersteunen maar geen Facebook hebben, kunnen direct naar de petitiepagina via deze link: https://petities.nl/petitions/geen-golfbaanvariant-voor-de-a8-a9-verbinding.

Rodi.nl : Artikel geplaatst op maandag 06 maart 2017 – 09:41

 

28 februari 2017 Politiek en bewoners in gesprek over A8/A9

VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser kwam 20 februari 2017 naar de Broekpolder om in gesprek te gaan met inwoners van Beverwijk en Heemskerk.

Lees hier meer: http://beverwijk.nieuws.nl/251tv/20170228/politiek-en-bewoners-gesprek-a8a9/

23 februari 2017 Zorgen over A8-A9

Broekpolder – Broekpolderbewoners kregen maandag veel informatie over de nieuwe verbindingsweg A8-A9. In restaurant La Citadel in Broekpolder ging VVD IJmond hierover in gesprek. VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser was aanwezig en ook ingenieur Hanneke Kaamer van Hoegee, lid van Provinciale Staten voor VVD. Fractievoorzitter van VVD Beverwijk, Serge Ferraro, leidde de gespreksavond.

Er werd begonnen met het aanbieden van 1000 handtekeningen door Jan Stolk namens actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar tégen de Golfbaanvariant. Hij noemde de overlast van stof en geluid en de komst van 30.000 auto’s per dag meer, als reden voor de petitie. In Broekpolder zijn veel mensen bezorgd over deze Golfbaanvariant, die op enkele tientallen meters van hun huis zou komen. Ook riep Stolk op om de problemen die spelen in Krommenie niet te verleggen naar de Broekpolder, omdat dan ook hier de normen voor wat betreft fijnstof en geluid worden overschreden.

Tijdens de bijeenkomst was er vooral gelegenheid om vragen te stellen. Beide dames lieten veel deskundigheid blijken. Uitgelegd werd dat zeer binnenkort wordt begonnen met het opstellen van een Milieu-effect-rapportage (MER) over de drie overgebleven varianten: de 0+ variant over de Provinciale weg N203; de Heemskerkvariant: een zuidelijkere weg vanaf de aansluitingen A9 bij Uitgeest en door landbouwgebied richting A8 en als derde de Golfbaanvariant, waarbij een (deels verhoogd) knooppunt met lussen wordt aangelegd ter hoogte van Broekpolder waar vandaan de weg door recreatiegebied in de polder richting A8 gaat. Het MER rapport zal helderheid geven over milieu-effecten als fijnstof- en geluid, maar ook over andere gevolgen voor omwonenden. Daarbij zullen ook de kosten worden doorberekend. Dit rapport wordt een belangrijke basis voor de keuze van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten zal daarna haar zegje over de uitgekozen variant doen.

Heel belangrijk dus voor alle Broekpolderbewoners voor wie de spanningen soms hoog oplopen. Vragen als ‘Wat gebeurt er met de waarde van mijn huis?’ en ‘Waarom wisten we dit niet toen we ons huis kochten?’ kwamen naar boven. De tekening van de Golfbaanvariant blijkt al meer dan 45 jaar op de plank te liggen. Er zijn nu drie varianten over, bewoners kunnen van zich laten horen via de actiegroep Houd Broekpolder Leefbaar, maar ook door op 15 maart te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. VVD laat in ieder geval weten te kiezen voor de Heemskerkvariant. Op de website van provincie Noord-Holland vind je meer informatie. Het MER-rapport zal eind mei openbaar worden gemaakt.

Bron: Heemskerkse courant 23 februari 2017 geplaatst door Redactie

6 februari 2017 Verzoek om uitstel besluit A8/A9

BUSCH EN DAM – De voorlopige beslissing over een verbeterde verbinding tussen de A8 en de A9 moet worden uitgesteld. Dat vinden het buurtschap Busch en Dam, de Heemskerkse Golfclub, LTO en de Vereniging Open Polders Assendelft.

Lees meer:

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/zaanstreek/article28999436.ece/Verzoek-om-uitstel-besluit-A8A9