Provincie

13-7-2017

Openbare besluitenlijst

13-7-2017

Inspraakprocedure resultaten planstudie

De resultaten van de planstudie zijn vrijgegeven voor inspraak. Gedeputeerde Staten hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Van 17 juli t/m 1 oktober 2017 kunt u een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, indienen.

Ga direct naar het webformulier om een zienswijze in te dienen.

De planstudie Verbinding A8-A9 bestaat uit een milieueffectrapportage, een kostenraming en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze PlanMER omvat 1 hoofdrapport, 17 achtergrondrapporten, 3 ontwerpboeken en 3 bijlagen. Daarnaast is een toelichting op het besluit beschikbaar. Al deze stukken liggen van 17 juli t/m 1 oktober 2017 ter inzage en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Ga naar de overzichtspagina met alle rapporten van de PlanMER Verbinding A8-A9.

Voorkeursalternatief

GS hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen. Voor meer informatie lees het persbericht Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak.

Inspraakformulier

Zienswijzen kunnen via dit webformulier ingediend worden. Zienswijzen moeten voorzien worden van naam, adres en woonplaats. Het wordt op prijs gesteld als de zienswijze wordt toegelicht met argumenten.

Meer informatie over het indienen van zienswijzen staat in de Inspraakwijzer. De inspraakprocedure wordt o.a. bekend gemaakt met deze advertentie in de regionale dag- en weekbladen.

De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Een besluit over een definitief voorkeursalternatief wordt rond de jaarwisseling genomen door GS. Daarna wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten.

 

24 Maart 2017
Stuurgroep Verbinding A8-A9 tegen toevoegen tunnelvariant

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 (bestuurders van de gemeenten, Vervoersregio en Rijkswaterstaat) zijn unaniem tegen het toevoegen van de tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief.

Dit is vrijdag 24 maart tijdens het stuurgroepoverleg kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Elisabeth Post. Het onderwerp stond op de agenda vanwege het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) om de tunnelvariant toe te voegen aan de planstudie. Gedeputeerde Post gaat met de uitspraak van de stuurgroep terug naar GS en Provinciale Staten.

Op 10 maart maakten GS bekend voornemens te zijn een tunnelvariant toe te voegen aan de planstudie Verbinding A8-A9. Dit naar aanleiding van behandeling in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van 2 maart.

Onderzoeken van effecten

Voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 worden, naast het Nul-plusalternatief, nog 2 alternatieven onderzocht: het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief. Voor deze 3 alternatieven wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer, het milieu, de economie en de landbouw. Al deze onderzoeken vormen met elkaar de Milieu Effect Rapportage (MER). De stuurgroep wil eerst de uitkomsten van de MER afwachten, voordat ze een besluit voorbereidt over het vervolg van de planstudie.

Nieuwsbrief 10 maart

Tunnelvariant voor Nul-plusalternatief mogelijk toegevoegd aan planstudie Verbinding A8-A9

Definitieve beslissing na Stuurgroepoverleg

Voor het Nul-plusalternatief, een van de mogelijkheden voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9, wordt een tunnelvariant toegevoegd aan de planstudie Verbinding A8-A9. Dit voornemen hebben Gedeputeerde Staten (GS) vandaag per brief aan Provinciale Staten laten weten. Een definitieve beslissing over dit voornemen wordt gemaakt in de Stuurgroep (overleg met de samenwerkingspartners) eind maart. Voor het Nul-plusalternatief zijn er dan twee inpassingsopties, naast het Heemskerk- en Golfbaanalternatief.

Viaductvariant ook nog in planstudie

Tot nu toe werd alleen een viaductvariant onderzocht voor het Nul-plusalternatief. Deze variant wordt ook nog steeds meegenomen in de planstudie. In januari jl. stelden GS, op advies van de Stuurgroep, de viaductvariant vast als voorkeursontwerp voor het Nul-plusalternatief. Deze invulling werd kansrijker geacht dan de tunnelvariant vanwege milieueffecten, doorstroming en kosten. De Statencommissie Mobiliteit en Financiën heeft aangegeven een tunnelvariant te willen toevoegen aan de planstudie Verbinding A8-A9. GS zijn bereid deze extra tunnelvariant te laten onderzoeken.

Uitwerking tunnelvariant

De tunnelvariant die toegevoegd wordt aan het onderzoek betreft de korte tunnel, tussen de Brassertunnel en de Nauernasche Vaart. Een langere, diepe, tunnel onder de Brassertunnel door is door adviesbureau Bosch Slabbers beoordeeld als niet realistisch, vanwege hoge kosten, technische uitvoerbaarheid en inpassing.

Voor de korte tunnelvariant is voor de variantenafweging een ontwerp gemaakt met bijhorende visualisaties en kostenraming. Om op korte termijn alle beslisinformatie – die bestuurders nodig hebben voor de keuze voor een voorkeursalternatief – op te leveren, vindt geen nadere detaillering van deze ontwerpen en visualisaties of aanvulling van de ontwerpboeken plaats.

Na de zomer besluit

Het onderzoeken van de tunnelvariant leidt tot vertraging in het proces. Om deze variant op een gelijkwaardig onderzoeksniveau te brengen gaat 4 maanden extra kosten. Hierdoor kan na de zomer een besluit genomen worden over een voorlopig voorkeursalternatief, in plaats van in mei. Het onderzoeken van de tunnelvariant kost ongeveer 100.000 euro extra.

Bron:

Nieuwsbrief Provincie