Provincie ziet geen noodzaak om andere alternatieven (opnieuw) te onderzoeken

Plan om landschap te verbeteren bij verbinding A8-A9

Gedeputeerde Staten (GS) gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan maken om de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.

Verbeteren landschap

In dit landschapsplan worden de eerdere richtinggevende aanbevelingen over herstel en inpassing van een verbinding van het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, meegenomen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het herstellen van de inundatiekeringen en aan het herstellen van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk.

Ook het verbreden van de waterloop van de voormalige zeearm de Kil en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit zou daar bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen, aldus ICOMOS.

ICOMOS sprak zich in november 2017 uit over de effecten van een wegverbinding A8-A9 op de Stelling van Amsterdam. Om het landschapsplan te kunnen opstellen, moeten GS deze zomer over een voorkeursalternatief voor de verbindingsweg besluiten.

Oplossing

De provincie vindt het van belang dat er een oplossing komt voor het vraagstuk van leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9. Zij vindt het uitdrukkelijk ook belangrijk dat de uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO-werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam behouden blijft.

Op dit moment zijn het Nul-plusalternatief, het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief nog in beeld voor een verbinding A8-A9. Van die 3 biedt het Golfbaanalternatief de beste kansen om de weg optimaal in te passen in het landschap rondom de Stelling van Amsterdam. Er zijn geen nieuwe inzichten die het noodzakelijk maken om andere alternatieven (opnieuw) te onderzoeken.

Vervolg

Voorafgaand aan het besluit over het voorkeursalternatief wordt advies gevraagd aan de stuurgroep Verbinding A8-A9. Het besluit over het voorkeursalternatief wordt vervolgens voorgelegd aan Provinciale Staten. De provincie Noord-Holland en het ministerie van OCW nemen in 2019 een besluit over het landschapsplan.

Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak

Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak

Gedeputeerde Staten (GS) hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren zijn het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de beste oplossingen. Het Nul-plusalternatief is maatschappelijk onrendabel. Dit blijkt uit de planstudie, bestaande uit een milieueffectrapportage (MER), kostenraming en maatschappelijke kostenbatenanalyse die zijn vrijgegeven voor inspraak.

Het definitieve besluit van GS eind 2017 wordt genomen op basis van het advies van UNESCO in relatie tot de Stelling van Amsterdam, de overwegingen vanuit de stuurgroep, de PlanMER, de commissie voor de milieueffectrapportage en de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling) en de naar voren gebrachte zienswijzen uit de omgeving.

Onderzoeksresultaten

Het afgelopen jaar zijn het Nul-plus-, Heemskerk- en Golfbaanalternatief onderzocht op doelbereik, effecten en financiën. De belangrijkste vragen waren: zorgen de alternatieven voor verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het plangebied? Wat gebeurt er met het leefmilieu, de natuur, bodem en water, landschap en historisch kapitaal – waaronder de Stelling van Amsterdam –, ruimtegebruik  en verkeer? En wat zijn de kosten en baten per alternatief?

Uit de onderzoeken blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt aan het doelbereik en maatschappelijk onrendabel is. Het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief scoren gelijkwaardig qua doelbereik en effecten, maar de kosten van het Heemskerkalternatief zijn ca. € 200 miljoen hoger dan die van het Golfbaanalternatief. Hierdoor heeft het Golfbaanalternatief als enige een positieve kosten-batenverhouding. Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit over het definitieve voorkeursalternatief.

Inspraakperiode

Van 17 juli tot en met 1 oktober kunnen inspraakreacties (zienswijzen) ingediend worden op de planstudie. De inspraakperiode is vanwege de zomervakantie verlengd. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit te downloaden vanaf de projectpagina Verbinding A8-A9 of in te zien bij de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en in de gemeentehuizen van Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

UNESCO

In het coalitieakkoord 2015-2019 spraken GS af bij de realisatie van de Verbinding A8-A9 specifieke aandacht aan de Stelling van Amsterdam te besteden. Vandaar dat GS eerst de bevindingen van de planstudie willen voorleggen aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. In mei, toen de onderzoeksresultaten nog niet bekend waren, sprak ICOMOS nog de voorkeur uit voor het Nul-plusalternatief, maar dit alternatief biedt onvoldoende oplossing voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. GS willen daarom in gesprek gaan met ICOMOS om te zoeken naar een acceptabele inpassing van de alternatieven die de Stelling van Amsterdam doorkruisen. GS hebben er vertrouwen in dat dit mogelijk is. Hiertoe wordt ICOMOS uitgenodigd voor een locatiebezoek en wordt op basis van de volledige MER een hernieuwd advies gevraagd.

Inloopbijeenkomsten

In september organiseert de provincie inloopbijeenkomsten waar bewoners vragen kunnen stellen over de aanloop naar een definitief voorkeursalternatief. De precieze data worden via de projectpagina Verbinding A8-A9 bekend gemaakt.

Vervolg procedure

De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Een besluit over een definitief voorkeursalternatief wordt rond de jaarwisseling genomen door GS. Daarna wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten. Het besluit zal worden voorbereid in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën.

Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan Gedeputeerde Staten

Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan Gedeputeerde Staten

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9, bestaande uit de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen, hebben kennis genomen van de onderzoeken om te komen tot een voorkeursalternatief.

Op basis van de resultaten komen de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Zaanstad en Velsen en Rijkswaterstaat tot een voorkeur voor het Golfbaanalternatief. Zij constateren dat het Golfbaanalternatief het beste oplossend vermogen heeft tegen de minste kosten.

Lees verder: klik hier