College dient zienswijze in op de resultaten van planstudie Verbinding A8/A9

maandag, 17 juli 2017

Het college van Heemskerk gaat een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9. Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 en de resultaten van deze onderzoeken zijn nu door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland vrijgegeven voor inspraak.

In de planstudie, bestaande uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kostenbatenanalyse, zijn het Golfbaanalternatief, het Heemskerkalternatief en het Nul-plusalternatief onderzocht. De gemeente Heemskerk heeft zich tegen het Golbaanalternatief uitgesproken en is voor het Heemskerkalternatief. Het Golfbaanalternatief zorgt namelijk voor een verslechtering van de leefbaarheid in de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder. De gemeente Heemskerk is tevens van mening dat er in de onderzoeken onvoldoende aandacht is geweest voor de effecten van het Golfbaanalternatief op de leefbaarheid in de Broekpolder. Het college dient dan ook een zienswijze in en zal zich daarbij laten ondersteunen door een extern bureau.

Deze week werd bekend dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland nog geen definitief besluit hebben genomen voor een voorlopig voorkeursalternatief van de verbinding A8-A9 (zie persbericht onderaan de pagina). De resultaten van de planstudie zijn vrijgegeven voor inspraak en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Eind dit jaar zullen GS een besluit nemen over een definitief voorkeursalternatief op basis van (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

U kunt ook reageren op de resultaten van de onderzoeken door een zienswijze in te dienen. Dit kan van maandag 17 juli t/m zondag 1 oktober 2017. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit hier te downloaden. Maar u kunt ook de stukken inzien op de website van de gemeente of in het gemeentehuis in Heemskerk.

De provincie Noord-Holland heeft ter bekendmaking op 13 juli een brief verzonden naar bewoners en bedrijven, gelegen aan/naast de drie alternatieven. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben er vervolgens voor gezorgd dat deze brief bij alle inwoners van de Broekpolder is bezorgd. U kunt de bewonersbrief onderaan de pagina inzien.

Gemeenteraad wijst verzorgingsplaatsen af

De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2017 de aanleg van verzorgingsplaatsen op Uitgeester grondgebied afgewezen. Dat gebeurde in een motie die de steun kreeg van alle raadsfracties. Zowel bij een keuze voor de Golfbaanvariant als de Heemskerkvariant voor de verbinding A8-A9 is er sprake van verplaatsing van de Texaco-verzorgingsplaatsen aan beide zijden van de A9 in noordelijke richting.

De motie stelde letterlijk dat ‘de keuze voor een voorkeursvariant, die gepaard gaat met de aanleg van aanvullende voorzieningen op het grondgebied van Uitgeest, bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van verzorgingsplaatsen, niet acceptabel is.’ Deze motie is aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Lees het artikel verder

Nieuws

Mail van de PvdA

Comite Houd Broekpolder leefbaar

Geachte heer van der Kolk,

Namens de Pvda statenfractie hartelijk dank voor het toesturen van de brief van de gemeente Heemskerk inzake de besluitvorming voor  de A8 A9. Afgelopen donderdag hebben een  groot aantal mensen van het comite bij het provincie hun mening over de Golfbaanvariant heel goed duidelijk gemaakt. Uw inspraakreactie in de commissie daarna was ook heel helder.

In de bespreking die daarop volgde heeft de Pvda fractie naar voren gebracht dat voor ons de stelling van Amsterdam heel belangrijk is en dat het probleem van de leefbaarheid in Krommenie/Assendelft niet verplaatst mag worden naar de wijk Broekpolder. Aan het eind van de bespreking hebben wij aangegeven dat wij op basis van de MER adviezen over de varianten en de brief van ICOMOS nu geen keus voor een variant kunnen maken. Wij hebben daarom aan Gedeputeerde Staten en de stuurgroep A8 A9 gevraagd om met een oplossing te komen waarin rekening wordt gehouden met de uitgebrachte adviezen, rapporten. Bijgevoegde reactie is op de site van de Pvda NH geplaatst. (www.pvda.noordholland.nl) Wellicht is het mogelijk om deze reactie bekend te maken bij de mensen die uw comite steunen.

Tot slot

Op dit moment is voor ons onduidelijk wat nu de volgende stap in het besluitvormingsproces gaat worden,

Met vriendelijke groet,

mede namens Xander den Uyl

Nico Papineau Salm

Nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9 – PvdA Noord-Holland

30 juni 2017

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën (M&F) van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Statenlid Nico Papineau Salm blikt terug.

Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar gemaakt dat één van de drie mogelijke oplossingen, de Golfbaanvariant, zal leiden tot geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. De PvdA fractie vindt dat de rapporten, en de adviezen daarin, over de 3 mogelijke varianten die nu op tafel liggen het niet mogelijk maken om nu een goede keuze te maken.

Het adviesorgaan Icomos van Unesco heeft duidelijk aangegeven dat de aanleg van de Golfbaanvariant of de Heemskerkvariant er toe zal leiden dat de stelling van Amsterdam haar status als werelderfgoed kan verliezen. Dit is iets wat de PvdA fractie absoluut niet wil. Verder betekenen deze varianten in de huidige vorm een verslechtering van het open landschap, een bedreiging van het leefgebied van weidevogels en minder ruimte voor de landbouw. Daarnaast gaat bij de aanleg van de Golfbaanvariant de leefbaarheid in de wijk Broekpolder fors achteruit.

De zogenaamde Nulplusvariant door Krommenie/Assendelft heeft het voordeel dat het open landschap niet wordt aangetast, maar de leefbaarheid voor de bewoners langs deze weg wordt nauwelijks beter. De PvdA fractie heeft nu aan Gedeputeerde Staten en de stuurgroep A8/A9 gevraagd om met een oplossing te komen waarbij de stelling van Amsterdam wordt gespaard, het landschap minder wordt aangetast en de   leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft worden opgelost. Ook moeten er elders geen nieuwe problemen ontstaan.

Onderzoek geeft geen zicht op een verbindingsweg A8-A9

Op 29 juni 2017 heeft de provinciale commissie M&F de MER-rapportage over de drie varianten voor een verbinding tussen A8 en A9 besproken. Er waren veel mensen aanwezig onder andere uit de Broekpolder, die zich flink lieten horen. D66 waardeert het als mensen zo opkomen voor hun leefomgeving. Zo zien politici om wie het gaat.

Eerst is de brief van ICOMOS/Unesco besproken. Deze geeft een negatief advies met betrekking tot de gestrekte varianten (Golfbaan & Heemskerk variant). Dit advies valt negatiever uit dan verwacht werd op grond van een eerder pre-advies. Duidelijk werd dat de commissie deze brief zeer serieus neemt. Het college meldde dat ICOMOS in september de regio bezoekt en dat hierover dan verder gesproken wordt. Gedeputeerde Geldhof geeft aan dat het college niet koerst op het verlies van de UNESCO-status.

Vervolgens werd de MER rapportage toegelicht en besproken. Er liggen nu vele uitgewerkte rapporten over alle aspecten van de drie varianten. De nieuwste onderzoeken zijn meer gedetailleerd uitgevoerd dan eerdere onderzoeken. Ook de ontwerpen zijn meer uitgewerkt en actuele gegevens zijn gebruikt voor verkeer en probleemanalyse.

Bijna alle partijen gaven aan dat geen van de varianten op dit moment voldoet aan de gestelde criteria. De bal ligt nu weer bij het college van GS: hoe nu verder? We wachten af waarmee het college komt.

Het college hield een slag om de arm over het besluitvormingsproces en wanneer zij  over een voorkeursvariant besluit.

D66 standpunt

Het uitgangspunt voor D66 is dat er een robuuste verbindingsweg tussen de A8 en de A9 wordt gerealiseerd waarmee de economie, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio verbeteren zonder de waarde van de Stelling van Amsterdam uit het oog te verliezen.

Bij de uiteindelijke tracékeuze moet niet alleen rekening worden gehouden met verkeerskundige, maar ook met landschappelijke, financiële en economische aspecten. De toegezegde regionale bijdragen zijn voorwaardelijk voor de verdere uitwerking en realisatie van de verbindingsweg. Hier zijn afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA.

D66 is niet blij met de uitkomsten van het onderzoek. Beide gestrekte varianten scoren slecht op landschap en cultuur. De Nulplus-variant scoort slecht op ruimtelijke kwaliteit en vervoerswaarde.

Daarom zijn na een eerste beoordeling op basis van het MER onderzoek de twee gestrekte varianten niet haalbaar en door een te lage overall MKBA score is de nulplus variant geen verantwoorde investering.

Het doet pijn om vast te stellen, dat de conclusies van dit onderzoek geen zicht geven op een weg.

Bron: https://noordholland.d66.nl/2017/06/30/onderzoek-geeft-geen-zicht-op-verbindingsweg-a8-a9/

Luidruchtig verzet tegen A8-A9

Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen niet vooruitlopen op de vraag of ze bereid zijn de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam op te offeren voor de nieuwe verbindingsweg A8-A9.

Tijdens de Statencommissie over deze verbindingsweg bleek maar weer eens dat GS een hoofdpijndossier te pakken hebben.

De nieuwe weg moet de leefbaarheidsproblematiek in Assendelft en Krommenie oplossen en de reistijd voor forenzen verkorten. Maar tegen welke prijs?

Zo waren bewoners van de wijk Broekpolder in Heemskerk en Beverwijk massaal naar de Statenzaal gekomen om te protesteren tegen de weg waarvan zij vrezen dat die vlakbij hun huizen wordt aangelegd.

Een ander dilemma is dat de twee meest kansrijke varianten – de zogenoemde golfbaanvariant, waar de bewoners tegen zijn, en de duurdere en noordelijker gesitueerde Heemskerkvariant – de Stelling van Amsterdam doorsnijden.

Het adviesorgaan Icomos van Unesco heeft al aangegeven tegen deze twee varianten te zijn. De Stelling van Amsterdam zou zelfs de status van werelderfgoed kunnen verliezen. Op kritische vragen van vooral de oppositiepartijen hierover gaf gedeputeerde Joke Geldhof aan hier niet op ’af te koersen’. Ze wilde echter niet zeggen of GS uiteindelijk de weg belangrijker vinden dan de werelderfgoedstatus. ,,Dat is nu niet aan de orde. We zijn nog in gesprek.’’

Geschrokken

Wel zei Geldhof dat ze geschrokken is van de brief van Icomos omdat ditzelfde orgaan twee jaar eerder volgens haar ’meer begrip’ toonde. ,,Daar is niets meer van terug te vinden.’’ GS wil nu een delegatie van Icomos uitnodigen voor een werkbezoek.

Tijdens een discussie tussen de commissieleden bleek dat er veel twijfel is of de huidige varianten ertoe leiden dat de verbindingsweg er komt. ,,Op dit moment hebben wij nog geen zicht op een weg’’, verzuchtte Andries Tijssens van coalitiepartij D66.

Servaz van Berkum (GroenLinks) vond dat er gezocht moet worden naar een reële oplossing. Wim Hoogervorst (SP) noemde de weg een ’onzalig project’. ,,Wij willen veel meer aandacht voor railverbindingen.’’

Leefbaarheid

Diverse commissieleden pleiten er voor om toch nog andere varianten te onderzoek. Olga de Meij (50 Plus): ,,De drie alternatieven zijn voor ons geen acceptabele oplossingen.’’ Fabian Zoon (PvdD) wilde de oplossing voor de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft niet zoeken in nog meer asfalt.

Dennis Heijnen (CDA): ,,Er is geen variant met alleen maar winnaars.’’ Ook hij wilde nog niet zeggen of het CDA uiteindelijk bereid is de status van werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam op te offeren.

De VVD wilde eerst afwachten waarmee Gedeputeerde Staten komt. Gedeputeerde Elisabeth Post wilde niet zeggen wanneer GS een besluit nemen over het voorlopig voorkeursalternatief.

Door Roel van Leeuwen Noordhollands dagblad

Heemskerk kiest voor leefbaarheid bewoners Broekpolder

Heemskerk kiest voor leefbaarheid bewoners Broekpolder

donderdag, 22 juni 2017

door: Webredacteur

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben in de Stuurgroep Verbinding A8-A9 een voorkeur uitgesproken voor het Heemskerkalternatief. De gemeente Heemskerk wijst het nu voorliggende Golfbaanalternatief (met viaduct) af omdat dit alternatief de leefbaarheid verslechtert van de bewoners in de Broekpolder.

Op 19 juni jl. heeft de Stuurgroep Verbinding A8-A9 een verdeeld advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten die binnenkort besluiten over een Voorlopig Voorkeursalternatief voor de verbinding A8-A9. Binnen de stuurgroep hebben Zaanstad, Velsen, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam een voorkeur uitgesproken voor het Golfbaanalternatief. De overige leden van de stuurgroep, de gemeenten Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk, deelden deze voorkeur niet.

Leefbaarheid Broekpolder

De gemeente Heemskerk wijst het voorliggende Golfbaanalternatief (met viaduct) af omdat dit alternatief de leefbaarheid van de bewoners in de Broekpolder verslechtert. Reeds in 2015 bleek uit provinciaal onderzoek dat het Golfbaanalternatief weliswaar een positief effect heeft op de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft maar ook leidt tot meer hinder, meer slaapverstoring, meer stress, meer hart- en vaatziekten en een hoger sterftecijfer in de Heemskerkse en Beverwijkse wijk Broekpolder. Het negatieve effect voor de Broekpolder is in de praktijk zelfs nog ernstiger omdat in het onderzoek is uitgegaan van volwassenen. De Broekpolder is echter bijzonder kinderrijk en ook zij zullen worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s bij de realisatie van het Golfbaanalternatief. De negatieve invloed van het Golfbaanalternatief op het leefbaarheid in de Broekpolder blijkt ook (impliciet) uit recente rapporten. Er is sprake van een verwachte toename van het geluidsniveau tot 3 decibel (dB). Dit betekent voor de bewoners van de Broekpolder een verdubbeling van het ervaren geluidsniveau.

Wat vindt de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Heemskerk heeft zich al sinds 2014 positief uitgelaten over de realisatie van een verbindingsweg A8-A9 in de vorm van het zogenaamde Heemskerkalternatief dan wel een alternatief welke beter bijdraagt aan de leefbaarheid en/of bereikbaarheid van Heemskerk. De gemeenteraad heeft daarom dit jaar nog het voorliggende Golfbaanalternatief (met viaduct) afgewezen. De Heemskerkse raad onderkent dat er een oplossing moet komen voor de verstopping van de provinciale wegen N203 en N246 en voor de leefbaarheidsproblemen (geluidhinder en slechte luchtkwaliteit) in de kernen Krommenie en Assendelft. Maar ze heeft dit jaar ook nog aangegeven dat het niet zo kan zijn dat de leefbaarheidsproblematiek van deze Zaanse kernen wordt verplaatst naar de Heemskerkse/Beverwijkse woonwijk Broekpolder. De leefbaarheid van de bewoners van de Broekpolder staat op dit moment al enorm onder druk (geluidsoverlast en fijnstof). Dit standpunt heeft Heemskerk ingenomen in de stuurgroep van 19 juni jl.

Verdere procedure

Het uiteindelijke besluit voor een voorlopig voorkeursalternatief wordt binnenkort genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd en kunnen betrokkenen een reactie indienen. Ook de gemeenteraad van Heemskerk mag en zal zo’n reactie indienen. Maar zelfs als alle bezwaren tegen de verbindingsweg door de provincie kunnen worden weggenomen betekent dit nog niet dat daarna direct met de aanleg gestart kan worden. Er volgt nog een wettelijke procedure die zo’n twee jaar in beslag kan nemen. Volgens het snelste scenario kan in 2019 gestart worden met de realisatie.

Wat was ook al weer de aanleiding?

Een verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 betekent een verbetering van de bereikbaarheid van de regio boven Amsterdam. Deze ontbrekende schakel in het wegennetwerk kan een oplossing bieden voor de verstopping van de provinciale wegen N203 (door Krommenie) en N246 (langs de Nauernasche Vaart) en voor de leefbaarheidsproblemen in de kernen Krommenie en Assendelft, zoals geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Naar verwachting zal de komende jaren de verkeersdrukte alleen maar toenemen en met de komst van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 zijn er meer mogelijkheden in de regio om de verkeersdrukte te verwerken.