Email naar Provinciale Staten

Geacht lid van Provinciale Staten,

Maandag a.s. staat een interpellatiedebat op de agenda, waarvan de aanleiding ligt in een e-mail van 22 december 2017 van Icomos aan GS van Noord-Holland. GS vond het niet nodig de inhoud van deze mail te delen met de leden van Provinciale Staten. Het Platform Houdt Broekpolder Leefbaar vindt het een goede zaak dat u dit debat heeft aangevraagd.

In dit besluitvormingstraject A8-A9 constateren wij helaas keer op keer dat de Provincie Noord-Holland belangrijke informatie niet deelt en verzoeken om informatie gewoonweg van tafel veegt. In aanloop naar het debat willen wij u op een ander recent voorbeeld daarvan wijzen: een afwijzing van een WOB-verzoek.

Onlangs hebben wij een WOB verzoek gedaan om openbaarmaking van de onderliggende gegevens bij het aanvullend Geluidsonderzoek Broekpolder d.d. 17 oktober 2017. Reden daarvan is onder meer dat wij signalen hebben opgevangen van één van de leden van de projectgroep dat het aanvullend geluidsonderzoek slechts een quick scan is geweest. Wij vragen ons af of bij de in het memo van 17 oktober 2017 gepresenteerde cijfers is uitgegaan van de juiste, actuele uitgangspunten en op basis van welke modellen de berekeningen zijn uitgevoerd.

Zo stelt de onafhankelijke Stichting Geluidshinder Nederland onder meer dat.:

  • de gekozen referentiepositie wat betreft geluidoverlast in de wijk Broekpolder zoals door de Antea Group is gehanteerd significant te laag is. Er wordt minder geluidsoverlast verondersteld/berekend dan dat er in werkelijkheid nu al is;
  • Invloeden van de verbreding van de rijksweg A9 niet zijn meegenomen. Meer rijstroken betekent namelijk meer geluidsoverlast van met name zwaar verkeer.

Daarom willen wij b.v. weten welke uitgangspunten Antea bij de berekening van de referentiesituatie heeft gehanteerd en van hoeveel rijbanen men in de nieuwe situatie is uitgegaan.

De Provincie heeft het WOB-verzoek in zijn geheel afgewezen en weigert om openheid van zaken te geven in zaken die slechts betrekking hebben op feitelijkheden, zoals gehanteerde uitgangspunten en gebruikte berekeningsmethoden.

De reden voor de afwijzing van het WOB-verzoek kwam kortweg hierop neer:

  1. De gevraagde documenten betreffen onder meer documenten van de offerte van de Antea Group en deze offerte bevat bedrijfsgevoelige informatie over aanpak en prijsstelling. Openbaarmaking zou Antea onevenredig kunnen benadelen.
  2. De documenten zijn opgesteld voor intern beraad.

Op deze wijze kunnen wij niet nagaan of de cijfers goed zijn berekend. Mogelijk is de geluidsoverlast voor duizenden bewoners wijk Broekpolder veel groter dan in aanvullend onderzoek wordt weergegeven, en geeft het rapport een te positief beeld.

Wij zijn afgescheept (voor de zoveelste keer). Naar onze mening had in die offerte bijvoorbeeld makkelijk de informatie over prijzen en tijdsinspanningen gezwart kunnen worden, waardoor de overige info voor ons inzichtelijk wordt. Het roept alleen maar vragen op waarom de provincie Noord-Holland deze informatie wederom niet wil delen.

Met vriendelijke groet,

Namens Houd Broekpolder Leefbaar

Wist u dat de gevolgen van de Golfbaanvariant, met daarbij de aanpassingen aan de A9 en A22, nooit door de Provincie zijn onderzocht?

Wist u dat de gevolgen van de Golfbaanvariant, met daarbij de aanpassingen aan de A9 en A22, nooit door de Provincie zijn onderzocht? Doordat de A9 langs de gehele Broekpolder wordt verbreed met twee rijstroken komt de weg dichter op de wijk te liggen en neemt het aantal verkeersbewegingen fors toe. Deze wijzigingen hebben een aanzienlijk effect op de leefbaarheid van alle ca. 10.000 bewoners uit Heemskerk en Beverwijk in de Broekpolder. Daarvan zijn meer dan 5.000 Broekpolder

Meer weergeven

Actie tegen Golfbaanvariant A8-A9: “Dit plan moet snel van tafel”

AKERSLOOT – Actiegroep ‘Houd Broekpolder Leefbaar’ heeft gisteravond geprotesteerd tijdens een informatiebijeenkomst van de Provincie Noord-Holland. De groep verzet zich tegen het plan om de verbindingsweg A8-A9 aan te leggen pal voor hun woonwijk.

Drie alternatieven lagen tot mei op tafel, waarbij de provincie heeft besloten in te zetten op de Golfbaanvariant. Een weg dwars door de Heemskerkse golfbaan en de stelling van Amsterdam. Ron Toekook, een van de actievoerders snapt weinig van die keuze. “Dit plan moet snel van tafel”, zegt hij voor de deur van Hotel Akersloot, waar de bijeenkomst plaatsvindt. “Ze luisteren niet naar onze argumenten. Dit is weliswaar de goedkoopste variant, maar daar hebben de burgers helemaal niets aan”, aldus Toekook.

Lees ook:  Bewoners Heemskerk protesteren in raad tegen verbindingsweg 

Een verdubbeling van verkeerslawaai, de extra uitlaatgassen en het aantasten van de stelling van Amsterdam zijn de belangrijkste redenen om te protesteren voor de inwoners van de Broekpolder. Caleb Repkes zegt: “Ik kan er ontzettend boos om worden. Ze luisteren niet naar ons, we worden niet gehoord en ook de onderzoeken naar de verschillende varianten deugen niet. Die snelweg komt op letterlijk 20 meter van mijn huis. Daar zit ik niet op te wachten. Dat is toch logisch?”, aldus Repkes.

Provincie
Het verwijt dat de mensen niet gehoord zouden worden klopt volgens gedeputeerde Elisabeth Post niet. “Ze hoeven maar te bellen”, verweert Post zich. “Ik moet het algemeen belang wegen. En dat is precies waar ik mee bezig ben. Dat betekent dat sommige mensen een nadeel hebben, anderen een voordeel”, aldus Post.

Bron: NHNieuws

KOM in Actie Tegen Provincie

Donderdagavond 21 juni vergaderen de Provinciale Staten over de aansluiting A8/A9. Zij nemen begin juli een definitief besluit waarbij naar alle waarschijnlijkheid de Golfbaanvariant zal worden gekozen… Gemeente Heemskerk en Beverwijk komen in opstand! Wij roepen alle bewoners van onder andere Broekpolder op om hetzelfde te doen!

Hou de facebook pagina in de gaten

https://nl-nl.facebook.com/a8a9tegen/

 

Wil je nog zien hoe de golfbaanvariant komt te liggen? Kijk in het menu ‘Varianten’.

 

’Werelderfgoed voorrang boven verbinding A8 met A9’

Amsterdam op slot

Door Gijsbert Termaat

Haarlem – De Unesco dreigt de bereikbaarheid rond Amsterdam te dwarsbomen. Een plan van de provincie Noord-Holland om de A8 met de A9 te verbinden, lijkt schipbreuk te lijden omdat de weg dwars door het vermaarde werelderfgoed De Stelling van Amsterdam loopt.

Daardoor wordt er geen toestemming verleend aan plannen om de fileproblematiek rond onze hoofdstad op te lossen.

„Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen daarom op korte termijn in overleg treden met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de situatie die de economische groei in het drukste deel van ons land dreigt te belemmeren”, reageert gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) geschrokken. „Ook nieuwe woningen of uitbreiding van het openbaarvervoernetwerk lopen op sommige plekken wellicht spaak.”

Notitie

Aanleiding voor de commotie is een notitie van Icomos (het adviesorgaan van Unesco) over de verbinding A8-A9. Daarin wordt een streep gezet door de plannen om de belangrijke verkeersaders in Noord-Holland beter op elkaar aan te laten sluiten. Extra vervelend is dat ook geen van de drie voorliggende alternatieven voor de verbinding acceptabel zijn voor het adviesorgaan.

De uitspraak betekent dat Noord-Holland in een houdgreep zit, want wanneer de provincie het advies terzijde schuift, kan de Stelling de status van Werelderfgoed verliezen. „Maar het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt nu dagelijks voor files en leidt tot veel overlast en sluipverkeer in omliggende gemeenten”, stelt Post.

„Het niet mogen doorkruisen van de Stelling zet de regio op slot. En juist door de toenemende bevolkingsgroei van de regio Amsterdam moet er extra ruimte komen”, zet Post het dilemma neer.

Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam werd van 1880 tot 1920 aangelegd als een 135 kilometer lange verdedigingslinie en bevat onder meer 45 historische forten. Het staat sinds 1996 op de Unesco Werelderfgoedlijst en juist de provincie Noord-Holland is ervoor verantwoordelijk dat het op geen enkele wijze wordt aangetast.

Noord-Holland in overleg met het Rijk over advies ICOMOS

Noord-Holland in overleg met het Rijk over advies ICOMOS over Verbinding A8-A9 en Stelling van Amsterdam

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Verbinding A8-A9 en de Stelling van Amsterdam.

Aanleiding is het advies van ICOMOS over de Verbinding A8-A9 die het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam raakt. In dit advies geeft ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, aan dat geen van de drie voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9 acceptabel zijn.

Wel heeft ICOMOS aangegeven dat zij begrip heeft voor de noodzaak de leefbaarheid en bereikbaarheid in Krommenie en Assendelft te verbeteren. Het adviesorgaan is zich er van bewust dat ruimtelijke ontwikkelingen in een economisch dynamische regio als Amsterdam onontkoombaar zijn. Ook kan ICOMOS zich vinden in het afwegingsproces van alternatieven tot nu toe. Gedeputeerde Staten (GS) hebben het advies via het Rijk (als officieel gesprekspartner van UNESCO) ontvangen.

Stelling van Amsterdam

GS gaan nu in gesprek met de ministers van OCW en IenW over de betekenis van het ICOMOS-advies, dat op diverse punten onduidelijk is. Zo is niet duidelijk of binnen of buiten de voorgestelde alternatieven mogelijkheden zijn voor een doorkruising van de Stelling. De gevolgen voor andere ruimtelijke ontwikkelingen in de Amsterdamse regio zijn ook een belangrijk bespreekpunt, net als de duiding van dit advies in relatie tot andere gebieden met een bestaande (grachtengordel Amsterdam) of mogelijk toekomstige (Hollandse Waterlinie) status als Werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed en de provincie Noord-Holland is hiervan siteholder. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de Stelling van Amsterdam te doorkruisen zet dat de regio, door de toenemende bevolkingsgroei van de Metropoolregio Amsterdam, op slot. De provincie Noord-Holland streeft er naar zowel het UNESCO werelderfgoed te behouden als de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Werkbezoek

In het verleden zijn door ICOMOS verschillende adviezen uitgebracht over de verbinding tussen de snelwegen A8 en A9. ICOMOS heeft eerder geen alternatieven voor de verbindingsweg uitgesloten. De reactie die ICOMOS in april 2017 gaf op basis van visualisaties liet een duidelijke voorkeur voor het Nul-plusalternatief zien. De provincie constateerde echter dat het Nul-plusalternatief geen oplossing is voor het leefbaarheidsprobleem in Krommenie en Assendelft. Het Rijk heeft ICOMOS daarom uitgenodigd om begin oktober het gebied waar de verschillende mogelijke tracés doorheen lopen te bekijken en een nieuw advies uit te brengen.

Verschil in het uitwerkingsniveau varianten A8-A9

4 oktober 2017

Op 4 oktober j.l. is  bij de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de Provincie Noord-Holland gesproken met vertegenwoordigers van het projectteam Verbinding A8-A9. in dit overleg wordt vanuit de ARO duidelijk aangegeven dat zij vinden dat het lijkt dat er een verschil in het uitwerkingsniveau zit voor de verschillende uitgewerkte alternatieven. Dit komt exact overeen met de bevindingen van de actiegroep Houdbroekpolder leefbaar en wat er door het actiecomité  o.a. is ingebracht via zienswijzen. Ook komen deze bevindingen overeen met de zienswijze van de gemeente Heemskerk.

Wat zegt ARO?

“De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) van de Provincie Noord-Holland zegt dat het lijkt alsof er een verschil zit in het uitwerkingsniveau van het Heemskerkalternatief en het

Golfbaanalternatief. Het Heemskerkalternatief is duidelijk uitgewerkt ter hoogte van de kruising met de Stelling van Amsterdam en de Kilzone. Hier is gezocht naar meerwaarde. 

Bij het Golfbaanalternatief is de kans die er ligt nu niet opgepakt en uitgewerkt. Het Golfbaanalternatief lijkt een rechte lijn die overal doorheen snijdt. De ARO ziet dit als een gemiste kans, 

waardoor dit alternatief vanuit de inpassing minderaantrekkelijk lijkt. Het is het alternatief met de minste ambitie als het gaat om inpassing.”

Voor het hele verslag van ARO, kunt u hier klikken: Verslag ARO

Er zal dan een PDF gedownload worden.

 

DIEN EEN ZIENSWIJZE IN #A8A9 – DEADLINE 1 OKTOBER 2017

DIEN EEN ZIENSWIJZE IN #A8A9 – DEADLINE 1 OKTOBER 2017

Het actiecomité Houd Broekpolder Leefbaar heeft vier varianten voor je uitwerkt:

  1. Nul-plusalternatief als voorkeursalternatief
  2. Heemskerkalternatief als voorkeursalternatief
  3. Alternatief 7 als voorkeursalternatief
  4. Geen verbinding als voorkeursalternatief

We hebben hieronder een aantal stappen geformuleerd om het zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent er uiteraard vrij in om de tekst aan te passen.

STAP 1: Stuur een e-mail naar A8-A9@noord-holland.nl met als onderwerp: Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9/referentienummer 969948

STAP 2: Plaats info@houdbroekpolderleefbaar.nl in de cc.

STAP 3: De zienswijze moet voorzien zijn van een voorkeur en argumenten waarom je tegen het Golfbaanalternatief bent. We hebben deze voor je uitgeschreven en onderbouwd. Kies een van bovenstaande opties en open het Word-document bij de optie op www.houdbroekpolderleefbaar.nl.

Aanvullen met eigen argumenten of een persoonlijke noot mag natuurlijk ook.

STAP 4: Voorzie de zienswijze van jouw gegevens (verplicht). Op de laatste pagina van het document (boven eindnoten) is hier ruimte voor. Hier kun je onder ‘Met vriendelijke groet’ jouw naam, adres en woonplaats invullen.

STAP 5: Voeg het Word document toe aan jouw e-mail en druk op verzenden!

Enorm bedankt voor jouw steun! Blijf ons volgen op Facebook of www.houdbroekpolderleefbaar.nl voor de laatste ontwikkelingen.

Gemeente Heemskerk blijft voorstander van het Heemskerkalternatief

donderdag, 14 september 2017

door: webmaster

Op 11 juli jl. heeft de provincie Noord-Holland het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9 en bijbehorende documenten vrijgegeven voor inspraak. De gemeente Heemskerk maakt hiervan gebruik door een zienswijze in te dienen. De gemeente is van mening dat voor de realisatie van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 het Heemskerkalternatief als voorkeuralternatief moet worden gekozen onder meer omdat het Golfbaanalternatief negatief is voor de leefbaarheid van de bewoners van de Broekpolder.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft eerder aangegeven sterk afwijzend te staan ten opzichte van het voorliggende Golfbaanalternatief. Met deze zienswijze onderbouwt de gemeenteraad dat er gekozen moet worden voor het Heemskerkalternatief als voorkeursalternatief en er grote bezwaren zijn tegen het Golfbaanalternatief. De gemeente heeft in samenwerking met Houthoff Buruma Advocaten, ondersteund door (technische) deskundigen het eindrapport Plan MER tegen het licht gehouden. Op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid beschouwt de gemeente het Heemskerkalternatief als beste alternatief voor haar inwoners, de inwoners van direct omliggende gemeenten, en personen die binnen haar gemeentegrenzen recreëren en werken.

Verslechtering leefbaarheid Broekpolder

De gemeente vindt dat het Plan MER onvolledig is. Zo is de leefbaarheid in de Broekpolder nog niet voldoende onderzocht. De provincie gaat wel onderzoek doen naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen, maar naar het brede aspect van de leefbaarheid wordt niet gekeken (fijnstof, effect op minderjarige kinderen, etc). Mocht de provincie definitief kiezen voor het voorliggende Golfbaanalternatief dan betekent dat een verslechtering van de leefbaarheid in de Broekpolder. In de zienswijze wordt hier dieper op ingegaan.

Heemskerkalternatief versus Golfbaanalternatief

In het eindrapport Plan MER wordt volgens Heemskerk ten onrechte aangegeven dat het Golfbaanalternatief als verbindingsweg tussen de A8 en de A9 het beste oplossende vermogen heeft, tegen de minste kosten. Er wordt summier gesproken over het nemen van maatregelen die de negatieve effecten moeten verminderen, terwijl het aannemelijk is dat er ter bescherming van de leefbaarheid in de Broekpolder ingrijpende maatregelen zullen moeten worden genomen. Tevens worden de kosten voor het doorsnijden, aanpassen, verplaatsen en/of verdwijnen van de Heemskerkse golfbaan onderbelicht
De gemeente zet onder andere daarom haar vraagtekens bij het MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) rapport en stelt onderbouwd de noodzakelijkheid van de fly-over ter discussie.

Volledige concept zienswijze

De volledige concept zienswijze is onderaan dit bericht te downloaden. Op de website van de provincie kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis in Heemskerk.

De pro forma en concept zienswijze op het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9, en de bijbehorende documenten, worden op 21 september 2017 voorgelegd aan de raad.
Na akkoord van de raad wordt de pro forma zienswijze voor 1 oktober aanstaande aan de provincie Noord-Holland ingediend. De definitieve zienswijze wordt 5 oktober aanstaande aan de raad voorgelegd ter besluitvorming en zal, na instemming, worden ingediend bij de provincie en worden gepubliceerd op de website.

Zelf zienswijze indienen?

U kunt tot en met 1 oktober 2017 uw zienswijze op de resultaten van de planstudie van de Verbinding A8-A9 indienen bij de provincie NH. Dat kan bij voorkeur via een webformulier. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.
U kunt ook uw zienswijze per mail sturen aan A8-A9@noord-holland.nl of per post aan
Provincie Noord-Holland, ter attentie van de heer T. van Eijk, onder vermelding van
zienswijze planstudie Verbinding A8-A9 / referentienummer: 969948, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.