Gemeente Heemskerk blijft voorstander van het Heemskerkalternatief

donderdag, 14 september 2017

door: webmaster

Op 11 juli jl. heeft de provincie Noord-Holland het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9 en bijbehorende documenten vrijgegeven voor inspraak. De gemeente Heemskerk maakt hiervan gebruik door een zienswijze in te dienen. De gemeente is van mening dat voor de realisatie van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 het Heemskerkalternatief als voorkeuralternatief moet worden gekozen onder meer omdat het Golfbaanalternatief negatief is voor de leefbaarheid van de bewoners van de Broekpolder.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft eerder aangegeven sterk afwijzend te staan ten opzichte van het voorliggende Golfbaanalternatief. Met deze zienswijze onderbouwt de gemeenteraad dat er gekozen moet worden voor het Heemskerkalternatief als voorkeursalternatief en er grote bezwaren zijn tegen het Golfbaanalternatief. De gemeente heeft in samenwerking met Houthoff Buruma Advocaten, ondersteund door (technische) deskundigen het eindrapport Plan MER tegen het licht gehouden. Op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid beschouwt de gemeente het Heemskerkalternatief als beste alternatief voor haar inwoners, de inwoners van direct omliggende gemeenten, en personen die binnen haar gemeentegrenzen recreëren en werken.

Verslechtering leefbaarheid Broekpolder

De gemeente vindt dat het Plan MER onvolledig is. Zo is de leefbaarheid in de Broekpolder nog niet voldoende onderzocht. De provincie gaat wel onderzoek doen naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen, maar naar het brede aspect van de leefbaarheid wordt niet gekeken (fijnstof, effect op minderjarige kinderen, etc). Mocht de provincie definitief kiezen voor het voorliggende Golfbaanalternatief dan betekent dat een verslechtering van de leefbaarheid in de Broekpolder. In de zienswijze wordt hier dieper op ingegaan.

Heemskerkalternatief versus Golfbaanalternatief

In het eindrapport Plan MER wordt volgens Heemskerk ten onrechte aangegeven dat het Golfbaanalternatief als verbindingsweg tussen de A8 en de A9 het beste oplossende vermogen heeft, tegen de minste kosten. Er wordt summier gesproken over het nemen van maatregelen die de negatieve effecten moeten verminderen, terwijl het aannemelijk is dat er ter bescherming van de leefbaarheid in de Broekpolder ingrijpende maatregelen zullen moeten worden genomen. Tevens worden de kosten voor het doorsnijden, aanpassen, verplaatsen en/of verdwijnen van de Heemskerkse golfbaan onderbelicht
De gemeente zet onder andere daarom haar vraagtekens bij het MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) rapport en stelt onderbouwd de noodzakelijkheid van de fly-over ter discussie.

Volledige concept zienswijze

De volledige concept zienswijze is onderaan dit bericht te downloaden. Op de website van de provincie kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis in Heemskerk.

De pro forma en concept zienswijze op het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9, en de bijbehorende documenten, worden op 21 september 2017 voorgelegd aan de raad.
Na akkoord van de raad wordt de pro forma zienswijze voor 1 oktober aanstaande aan de provincie Noord-Holland ingediend. De definitieve zienswijze wordt 5 oktober aanstaande aan de raad voorgelegd ter besluitvorming en zal, na instemming, worden ingediend bij de provincie en worden gepubliceerd op de website.

Zelf zienswijze indienen?

U kunt tot en met 1 oktober 2017 uw zienswijze op de resultaten van de planstudie van de Verbinding A8-A9 indienen bij de provincie NH. Dat kan bij voorkeur via een webformulier. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.
U kunt ook uw zienswijze per mail sturen aan A8-A9@noord-holland.nl of per post aan
Provincie Noord-Holland, ter attentie van de heer T. van Eijk, onder vermelding van
zienswijze planstudie Verbinding A8-A9 / referentienummer: 969948, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Toename aantal DALY’s bij keuze Golfbaanalternatief

Planstudie A8-A9 van Goudappel/Coffeng
Uit een eerder rapport van Goudappel/Coffeng in de planstudie A8-A9 blijkt dat bij een keuze voor alternatief  3 (=Golfbaanalternatief) het aantal Daly’s over het gehele onderzoeksgebied significant toeneemt (met in totaal 217 DALY’s). Belangrijker is nog dat het GBA een grote toename in het aantal DALY’s betekent  voor Beverwijk en Heemskerk (Beverwijk een toename van 182 en voor Heemskerk een toename van 167 Daly’s). terwijl het aantal Daly’s dan in Krommenie resp. Assendelft met 162 resp slechts 91 Daly’s afneemt).
Zou deze toename van aantal DALY’s in Heemskerk en Beverwijk de reden zijn dat de Provincie in de latere rapporten geen specifieke berekening wil geven van de toename in het aantal Daly’s a.g.v. het Golfbaanalternatief voor de woonkernen Heemskerk en Beverwijk? (Men geeft nu alleen een berekening voor het totale studiegebied en voor Assendelft/Krommenie)).

 

Zie hier de tabel:

College dient zienswijze in op de resultaten van planstudie Verbinding A8/A9

maandag, 17 juli 2017

Het college van Heemskerk gaat een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9. Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 en de resultaten van deze onderzoeken zijn nu door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland vrijgegeven voor inspraak.

In de planstudie, bestaande uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kostenbatenanalyse, zijn het Golfbaanalternatief, het Heemskerkalternatief en het Nul-plusalternatief onderzocht. De gemeente Heemskerk heeft zich tegen het Golbaanalternatief uitgesproken en is voor het Heemskerkalternatief. Het Golfbaanalternatief zorgt namelijk voor een verslechtering van de leefbaarheid in de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder. De gemeente Heemskerk is tevens van mening dat er in de onderzoeken onvoldoende aandacht is geweest voor de effecten van het Golfbaanalternatief op de leefbaarheid in de Broekpolder. Het college dient dan ook een zienswijze in en zal zich daarbij laten ondersteunen door een extern bureau.

Deze week werd bekend dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland nog geen definitief besluit hebben genomen voor een voorlopig voorkeursalternatief van de verbinding A8-A9 (zie persbericht onderaan de pagina). De resultaten van de planstudie zijn vrijgegeven voor inspraak en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Eind dit jaar zullen GS een besluit nemen over een definitief voorkeursalternatief op basis van (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

U kunt ook reageren op de resultaten van de onderzoeken door een zienswijze in te dienen. Dit kan van maandag 17 juli t/m zondag 1 oktober 2017. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit hier te downloaden. Maar u kunt ook de stukken inzien op de website van de gemeente of in het gemeentehuis in Heemskerk.

De provincie Noord-Holland heeft ter bekendmaking op 13 juli een brief verzonden naar bewoners en bedrijven, gelegen aan/naast de drie alternatieven. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben er vervolgens voor gezorgd dat deze brief bij alle inwoners van de Broekpolder is bezorgd. U kunt de bewonersbrief onderaan de pagina inzien.

Stand van zaken A8-A9 SP Noord Holland

1 juli 2017

Stand van zaken A8-A9

De stuurgroep A8-A9, bestaande uit een aantal wethouders in de regio, de Vervoersregio Amsterdam en gedeputeerde Elisabeth Post (VVD), heeft nog een drietal varianten voor de aanleg van de A8-A9 overgehouden. De Golfbaanvariant (over de Heemskerkse golfbaan), de Heemskerkvariant (waar nu toch weer een extra fly-over voor gebouwd moet worden) en de Nul-plus-variant, die niet ondergronds gaat maar – op palen – de lucht in. De SP-fracties in Zaanstad en de Provinciale Staten van Noord-Holland zien geen van de drie varianten zitten. Eerst waren we nog van mening dat de ondergrondse variant van de Nul-plus ook een optie zou kunnen zijn, nu het een weg op palen wordt zijn we in onze mening gesterkt dat er helemaal geen A8-A9 moet komen.

Spandoek bij het Provinciehuis in Haarlem

Op 29 juni 2017 sprak de statencommissie M&F (Mobiliteit en Financiën) voor de zoveelste keer over de verbindingsweg A8-A9. Aanleiding was een brief van ICOMOS over het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en de MER (Milieu Effect Rapportage) die is gemaakt met betrekking tot de drie overgebleven varianten. SP-statenlid Wim Hoogervorst voerde het woord, het Zaanse SP-statenlid Anna de Groot was erbij aanwezig om de aanwezige Zaankanters én Wim een steuntje in de rug te geven.

Voorafgaand aan de commissie was er het protest van de bewoners van de Heemskerkse wijk Broekpolder. De Broekpolderaars spraken zich volmondig uit tégen de Golfbaanvariant van de A8-A9. Ze waren met velen en hadden spandoeken mee en speciale t-shirts laten maken. En ze kwamen inspreken in de commissie. Naast de Broekpolderaars kwamen er nog zes andere insprekers van allerlei verschillende meningen een woordje tot de commissie richten. Ook de vertegenwoordiger van het Militair Erfgoed en de vertegenwoordiger van de boeren van Bus(ch) en Dam spraken in. Overigens hadden de boeren ook een speciaal t-shirt aan.

De commissie besprak eerst de brief van ICOMOS over de aantasting van het UNESCO- werelderfgoed Stelling van Amsterdam met elkaar. Kort gezegd laat ICOMOS weten dat ze niet tevreden is over de aantasting van de Stelling van Amsterdam. De ambtenaren van de provincie Noord-Holland vertaalden de brief.

“Op basis van visualisaties geeft ICOMOS in haar reactie de voorkeur aan het Nul-plusalternatief. Dit alternatief heeft naar haar inzicht de minste impact op het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Voor de gestrekte alternatieven (Heemskerk en Golfbaan) constateert ICOMOS dat deze negatieve effecten hebben op de Stelling van Amsterdam. De gestrekte alternatieven kunnen niet worden gerealiseerd zonder lokale aantasting van het erfgoed. Een voorstel voor compensatie wordt door ICOMOS niet gezien als een acceptabele oplossing.”

UNESCO heeft de mogelijkheid de status van werelderfgoed in te trekken als óf de Golfbaan- óf de Heemskerkvariant tóch aangelegd wordt. En dat treft dan niet alleen de Stelling bij Heemskerk en Bus(ch) en Dam, maar de héle Stelling. De meeste commissieleden vonden het onacceptabel als de Stelling van Amsterdam de status zou verliezen.

Ook besprak de commissie de MER. In de MER wordt onder meer aangevoerd dat de Nul-plus-variant het erfgoed niet aantast, het NNN niet aantast, het weidevogelleefgebied niet aantast. In algemene zin kan geconcludeerd worden dat alternatieven, waarbij een nieuwe weg wordt aangelegd, meer negatieve effecten hebben dan het Nul-plusalternatief, waarin een bestaande route opgewaardeerd wordt. Daarentegen leverd de Nul-plus-variant slechts twee minuten reistijdwinst op en zijn de inwoners van Krommenie en Assendelft tegen de bouw van de weg op palen.

De alternatieven Heemskerk en Golfbaan hebben een negatiever effect op natuur, landschap en historisch kapitaal en ruimtegebruik dan alternatief Nul-plus. Aan de andere kant scoren ze in vergelijking met alternatief Nul-plus positiever op leefmilieu (en hiermee wordt bedoeld de leefbaarheid voor de mens). De Golfbaan- en de Heemskerkvariant leveren een reistijdwinst van vijf minuten op. De inwoners van Broekpolder zijn erg tegen de Golfbaanvariant. Zij vinden dat de leefbaarheid van hun wijk daardoor ernstig aangetast wordt en hebben daar goede argumenten voor.

Wat zijn nu eigenlijk de (voorlopige) kosten die verbonden zijn aan de aanleg van de A8-A9? De kosten voor de alternatieven zijn, inclusief de aanpassingen voor de aansluiting op de A9, geraamd op (+/- 10% en exclusief btw):
• Nul-plusalternatief: € 230 miljoen;
• Heemskerkalternatief: € 445 miljoen;
• Golfbaanalternatief: € 265 miljoen.

Daarnaast moet in de alternatieven Heemskerk en Golfbaan nog rekening gehouden worden met € 23 tot € 59 miljoen voor het verplaatsen van de verzorgingsplaatsen met een brandstofverkooppunt (tankstations) langs de A9.

En dat allemaal voor vijf of twee minuten reistijdwinst.

Van de aanwezige commissieleden sprak de meerderheid zich tegen alle drie de varianten van de A8-A9 uit. Opmerkelijk was dat ook de woordvoerder van D66 dit deed. De SP Zaanstreek kan zich nog goed een verkiezingsbijeenkomst in de Doopsgezinde Vermaning in Wormerveer herinneren waar – toen – kandidaat statenlid Anna de Groot en – toen- kandidaat statenlid Ilse Zaal elkaar de nieren proefden over de A8-A9. Ilse Zaal hield destijds krampachtig vast aan het denkbeeld dat de A8-A9 aangelegd móest worden (en dat dan ook het laatste asfalt was dat D66 aan zou leggen). Het is ook opmerkelijk dat GroenLinks in de staten een heel ander standpunt heeft over de aanleg van de A8-A9 dan GroenLinks in Zaanstad.

Gedeputeerde Geldhof gaf aan dat de brief van ICOMOS haar niet in de koude kleren was gaan zitten en gedeputeerde Post deelde mee dat GS zo snel mogelijk een besluit neemt over de voorkeursvariant A8-A9. Wat ‘zo snel mogelijk’ betekent kon Elisabeth Post niet aangeven.

Al met al denkt het Zaanse SP dat het nog wel een tijdje of een hele tijd zal duren voordat er een verbindingsweg A8-A9 wordt aangelegd. Maar… over het algemeen zijn vogeltjes die zo vroeg zingen voor de poes, dus de SP houdt nog een flinke slag om de arm. Er komt vast wel een vervolg op deze ‘NeverEnding Story’. Per slot van rekening wordt er al sedert 1961 over het verlengen van de A8 nagedacht.

Brief Bertus Berghuis VVD Heemskerk aan Elisabeth Post

Mevrouw Elisabeth Post, Gedeputeerde van Noord-Holland

Houtplein 33

2012 DE Haarlem.

 

Geachte mevrouw Post.

Op 2 maart 2015 heb ik u even mogen spreken, wij gaan in Heemskerk op naar 2018 maar zijn eerst zeer benieuwd naar de uitslag op 15 maart a.s..

Als actieve Heemskerker wil ik de A8/A9 onder uw aandacht brengen, op 15 maart 2015 hebben de bewoners van onze nieuwe wijk “BROEKPOLDER” hun on gerustheid uit gesproken over “de Golfbaan variant”.

Op de bijeenkomst van 7 febr., j.l. waren de 3 varianten ter inzage in het gemeentehuis van Heemskerk. Door de beleidsbepalende ambtenaar van de Provincie is mij te verstaan gegeven op 7 febr., 2017 dat de 4 gemeentes zeker een stem hebben in de beslissing, deze 4 gemeentes (Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest en Velsen) vertegenwoordigen 160.486 burgers, zijn tegen de “Golfbaan Variant” en  voor stander van de “Heemskerk Variant” Zowel op de avond  van 2 maart 2015 als ook op de avond van 7 febr., 2017 waren de vele bezoekers uit “de Broekpolder” tegen de “Golfbaan variant”. W A A R O M:

Tussen 1999 en 2013 zijn in de “Broekpolder” ongeveer 3000 woningen gerealiseerd, (wijk is nog niet af) in geklemd tussen de A9/A22 en de Kennemer spoorlijn (Uitgeest-Haarlem). Oorspronkelijk was de opzet van “de Broekpolder” woningen voor veelal ouderen, dat pakte anders uit, de “Broekpolder” is juist een wijk geworden met jonge gezinnen met kinderen, uiteraard waren de kopers (veelal gekocht voor de crisis dus een dure prijs) van de woningen bekend met de A9/A22 en de spoorlijn en hebben dat aanvaard. Wat zij niet wisten was het realiseren van een enorme windmolen en nog veel erger de angst van de enorme BENZEEN plas onder de vuilnis belt welke richting “Broekpolder” op gaat? Ondanks gerust stellende woorden blijft die Benzeen plas bestaan en zorgt voor onrust.

Nu de rust enig zins is terug gekeerd in “de Broekpolder”, en  o.a. ook de gevolgen van de crisis te boven zijn gekomen, komt  als klap op de vuurpijl een nog grotere tegenvaller “DE AANSLUITING BIJ HUN WIJK VAN DE A8-A9”, letterlijk rijden de auto’s bij hun binnen.

U kunt dit deze jonge gezinnen niet aan doen om voor de “Golfbaan Variant” te kiezen, zij hebben zich in de schulden gestoken om een huis te kopen voor hun gezin en zijn nu bezig aan hun toekomst te bouwen. Zij voelen zich gesteund door de 4 gemeentes Beverwijk-Heemskerk-Velsen en Uitgeest, maar dat geeft hun weinig vertrouwen want de PROVINCIE beslist en staat niet zo dicht bij deze “Broekpolder” bewoners. Hoewel de 4 gemeentes dat vertrouwen van de burgers wel verdienen Een herstel van het vertrouwen zou de 4 gemeentes goed doen.

Als andere bijkomstigheid is er het natuur gebeid op en rondom de Heemskerkse Golfbaan, zelfs uniek te noemen op de huidige plek, dit gerealiseerd door 1000 leden van de HGC, dit gebied woord door vele bezoekers uit de IJMOND-Catricum-Heiloo-Haarlem en omstreken bezocht voor het spel met het balletje en te genieten van de natuur. De HGC is ook een trekker voor de economie en werk gelegenheid in Heemskerk.

Mede omdat het gemiddelde inkomen in de IJmond minder is dan het landelijk gemiddelde zal de aanleg van de “Golfbaan Variant” geen goede invloed hebben op de ontwikkeling in de IJMOND.

Mijn (Bertus Berghuis geb. 19-08-1939) advies aan u is dan ook kies met veel zorg voor de Heemskerk Variant.

Als politica is het uw taak om naar de burgers te luisteren.

Met vriendelijke groeten:

Bertus Berghuis   VVD  Heemskerk

Gemeente Beverwijk heeft kennelijk andere belangen bij keuze variant A8-A9

Twee maanden terug heeft de Gemeente Beverwijk een motie aangenomen tégen de Golfbaanvariant (Provincie en gemeente besluitvorming) en nu is de wethouder Tim de Rudder van D66 Beverwijk van mening veranderd. De gemeente Beverwijk heeft kennelijk andere belangen dan de belangen van de bewoners van de Broekpolder en laat hen vallen als een baksteen!!

Lees hier ook het Artikel Noordhollands Dagblad

 

Provincie en gemeente besluitvorming

Hoe ziet eigenlijk het besluitvormingsproces eruit?

De Provinciale Staten neemt een besluit over de variant en de uiteindelijke aanleg hiervan.

Wat is dan de rol van de gemeenten?

Gemeenten kunnen hun partijgenoten in de Provinciale Staten beïnvloeden, maar hebben verder in het besluitvormingsproces niets te vertellen.

Brief Motie Gemeenteraden