Email naar Provinciale Staten

Geacht lid van Provinciale Staten,

Maandag a.s. staat een interpellatiedebat op de agenda, waarvan de aanleiding ligt in een e-mail van 22 december 2017 van Icomos aan GS van Noord-Holland. GS vond het niet nodig de inhoud van deze mail te delen met de leden van Provinciale Staten. Het Platform Houdt Broekpolder Leefbaar vindt het een goede zaak dat u dit debat heeft aangevraagd.

In dit besluitvormingstraject A8-A9 constateren wij helaas keer op keer dat de Provincie Noord-Holland belangrijke informatie niet deelt en verzoeken om informatie gewoonweg van tafel veegt. In aanloop naar het debat willen wij u op een ander recent voorbeeld daarvan wijzen: een afwijzing van een WOB-verzoek.

Onlangs hebben wij een WOB verzoek gedaan om openbaarmaking van de onderliggende gegevens bij het aanvullend Geluidsonderzoek Broekpolder d.d. 17 oktober 2017. Reden daarvan is onder meer dat wij signalen hebben opgevangen van één van de leden van de projectgroep dat het aanvullend geluidsonderzoek slechts een quick scan is geweest. Wij vragen ons af of bij de in het memo van 17 oktober 2017 gepresenteerde cijfers is uitgegaan van de juiste, actuele uitgangspunten en op basis van welke modellen de berekeningen zijn uitgevoerd.

Zo stelt de onafhankelijke Stichting Geluidshinder Nederland onder meer dat.:

 • de gekozen referentiepositie wat betreft geluidoverlast in de wijk Broekpolder zoals door de Antea Group is gehanteerd significant te laag is. Er wordt minder geluidsoverlast verondersteld/berekend dan dat er in werkelijkheid nu al is;
 • Invloeden van de verbreding van de rijksweg A9 niet zijn meegenomen. Meer rijstroken betekent namelijk meer geluidsoverlast van met name zwaar verkeer.

Daarom willen wij b.v. weten welke uitgangspunten Antea bij de berekening van de referentiesituatie heeft gehanteerd en van hoeveel rijbanen men in de nieuwe situatie is uitgegaan.

De Provincie heeft het WOB-verzoek in zijn geheel afgewezen en weigert om openheid van zaken te geven in zaken die slechts betrekking hebben op feitelijkheden, zoals gehanteerde uitgangspunten en gebruikte berekeningsmethoden.

De reden voor de afwijzing van het WOB-verzoek kwam kortweg hierop neer:

 1. De gevraagde documenten betreffen onder meer documenten van de offerte van de Antea Group en deze offerte bevat bedrijfsgevoelige informatie over aanpak en prijsstelling. Openbaarmaking zou Antea onevenredig kunnen benadelen.
 2. De documenten zijn opgesteld voor intern beraad.

Op deze wijze kunnen wij niet nagaan of de cijfers goed zijn berekend. Mogelijk is de geluidsoverlast voor duizenden bewoners wijk Broekpolder veel groter dan in aanvullend onderzoek wordt weergegeven, en geeft het rapport een te positief beeld.

Wij zijn afgescheept (voor de zoveelste keer). Naar onze mening had in die offerte bijvoorbeeld makkelijk de informatie over prijzen en tijdsinspanningen gezwart kunnen worden, waardoor de overige info voor ons inzichtelijk wordt. Het roept alleen maar vragen op waarom de provincie Noord-Holland deze informatie wederom niet wil delen.

Met vriendelijke groet,

Namens Houd Broekpolder Leefbaar

Wist u dat de gevolgen van de Golfbaanvariant, met daarbij de aanpassingen aan de A9 en A22, nooit door de Provincie zijn onderzocht?

Wist u dat de gevolgen van de Golfbaanvariant, met daarbij de aanpassingen aan de A9 en A22, nooit door de Provincie zijn onderzocht? Doordat de A9 langs de gehele Broekpolder wordt verbreed met twee rijstroken komt de weg dichter op de wijk te liggen en neemt het aantal verkeersbewegingen fors toe. Deze wijzigingen hebben een aanzienlijk effect op de leefbaarheid van alle ca. 10.000 bewoners uit Heemskerk en Beverwijk in de Broekpolder. Daarvan zijn meer dan 5.000 Broekpolder

Meer weergeven

KOM in Actie Tegen Provincie

Donderdagavond 21 juni vergaderen de Provinciale Staten over de aansluiting A8/A9. Zij nemen begin juli een definitief besluit waarbij naar alle waarschijnlijkheid de Golfbaanvariant zal worden gekozen… Gemeente Heemskerk en Beverwijk komen in opstand! Wij roepen alle bewoners van onder andere Broekpolder op om hetzelfde te doen!

Hou de facebook pagina in de gaten

https://nl-nl.facebook.com/a8a9tegen/

 

Wil je nog zien hoe de golfbaanvariant komt te liggen? Kijk in het menu ‘Varianten’.

 

WOB verzoek College van Rijksadviseurs over de communicatie met de provincie NH

Hieronder een samenvatting van:

Op 29 augustus 2017 is er een gesprek geweest tussen het College van Rijksadviseurs (CRa) en een delegatie van de provincie Noord‐Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW en Bosch Slabbers landschapsarchitecten én slechts één ander lid van de stuurgroep; Vervoerregio Amsterdam(waarom?). Streven van het gesprek is straks in het gesprek met ICOMOS verbeterde voorstellen voor te kunnen leggen die enerzijds recht te doen aan de wens van de regio om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren en anderzijds aan het in stand houden van de waarden van de Stelling van Amsterdam.

In dit gesprek is door het RCa het volgende aangegeven:

 • Breng alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied in beeld
  Het gebied dreigt op veel meer plekken te verrommelen (oa sportcomplex (CvdK:Saendelft?)). En beschouw ontwikkelingen integraal: waar kunnen ze elkaar versterken, waar zitten ze elkaar in de weg, waar kunnen ze elkaar financiëel ondersteunen? Denk naast A8‐A9 en Stelling van Amsterdam onder meer aan de herontwikkelingspotentie rond het station (CvdK: Krommenie/Assendelft?).)
 • Blijf bij het versterken van de kwaliteiten van de Stelling bij de werkelijkheid”
  Dat betekent bij voorkeur geen onderdelen terugbrengen op andere plekken. Dat betekent dat in de Kilzone de dijk niet omwille van een smal tunneldak dichterbij gelegd moet worden. Dan liever een smallere Kilzone en ter plaatse van de dijk een brug.
 • “Werk de drie varianten gelijkwaardig uit”
  Zodat de nulplusvariant ook voor ICOMOS als irreële variant afvalt of daadwerkelijk een reëel alternatief blijft.
 • “ondergronds kruisen van de Stelling van Amsterdam kansrijker dan bovenlangs”
  Uit de getoonde stand van zaken oogt het ondergronds kruisen van de Stelling van Amsterdam kansrijker dan het bovenlangs passeren. De ‘onderlangs varianten’ maken het contrast tussen weg en Stelling beter leesbaar. Zowel vanaf de weg als vanuit de landschap rond de Stelling.

Hier kan u de volledige brief lezen:

Bijlage 03g. Advies CRa A8-A9

Verschil in het uitwerkingsniveau varianten A8-A9

4 oktober 2017

Op 4 oktober j.l. is  bij de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de Provincie Noord-Holland gesproken met vertegenwoordigers van het projectteam Verbinding A8-A9. in dit overleg wordt vanuit de ARO duidelijk aangegeven dat zij vinden dat het lijkt dat er een verschil in het uitwerkingsniveau zit voor de verschillende uitgewerkte alternatieven. Dit komt exact overeen met de bevindingen van de actiegroep Houdbroekpolder leefbaar en wat er door het actiecomité  o.a. is ingebracht via zienswijzen. Ook komen deze bevindingen overeen met de zienswijze van de gemeente Heemskerk.

Wat zegt ARO?

“De Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) van de Provincie Noord-Holland zegt dat het lijkt alsof er een verschil zit in het uitwerkingsniveau van het Heemskerkalternatief en het

Golfbaanalternatief. Het Heemskerkalternatief is duidelijk uitgewerkt ter hoogte van de kruising met de Stelling van Amsterdam en de Kilzone. Hier is gezocht naar meerwaarde. 

Bij het Golfbaanalternatief is de kans die er ligt nu niet opgepakt en uitgewerkt. Het Golfbaanalternatief lijkt een rechte lijn die overal doorheen snijdt. De ARO ziet dit als een gemiste kans, 

waardoor dit alternatief vanuit de inpassing minderaantrekkelijk lijkt. Het is het alternatief met de minste ambitie als het gaat om inpassing.”

Voor het hele verslag van ARO, kunt u hier klikken: Verslag ARO

Er zal dan een PDF gedownload worden.

 

DIEN EEN ZIENSWIJZE IN #A8A9 – DEADLINE 1 OKTOBER 2017

DIEN EEN ZIENSWIJZE IN #A8A9 – DEADLINE 1 OKTOBER 2017

Het actiecomité Houd Broekpolder Leefbaar heeft vier varianten voor je uitwerkt:

 1. Nul-plusalternatief als voorkeursalternatief
 2. Heemskerkalternatief als voorkeursalternatief
 3. Alternatief 7 als voorkeursalternatief
 4. Geen verbinding als voorkeursalternatief

We hebben hieronder een aantal stappen geformuleerd om het zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent er uiteraard vrij in om de tekst aan te passen.

STAP 1: Stuur een e-mail naar A8-A9@noord-holland.nl met als onderwerp: Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9/referentienummer 969948

STAP 2: Plaats info@houdbroekpolderleefbaar.nl in de cc.

STAP 3: De zienswijze moet voorzien zijn van een voorkeur en argumenten waarom je tegen het Golfbaanalternatief bent. We hebben deze voor je uitgeschreven en onderbouwd. Kies een van bovenstaande opties en open het Word-document bij de optie op www.houdbroekpolderleefbaar.nl.

Aanvullen met eigen argumenten of een persoonlijke noot mag natuurlijk ook.

STAP 4: Voorzie de zienswijze van jouw gegevens (verplicht). Op de laatste pagina van het document (boven eindnoten) is hier ruimte voor. Hier kun je onder ‘Met vriendelijke groet’ jouw naam, adres en woonplaats invullen.

STAP 5: Voeg het Word document toe aan jouw e-mail en druk op verzenden!

Enorm bedankt voor jouw steun! Blijf ons volgen op Facebook of www.houdbroekpolderleefbaar.nl voor de laatste ontwikkelingen.

Mail van de PvdA

Comite Houd Broekpolder leefbaar

Geachte heer van der Kolk,

Namens de Pvda statenfractie hartelijk dank voor het toesturen van de brief van de gemeente Heemskerk inzake de besluitvorming voor  de A8 A9. Afgelopen donderdag hebben een  groot aantal mensen van het comite bij het provincie hun mening over de Golfbaanvariant heel goed duidelijk gemaakt. Uw inspraakreactie in de commissie daarna was ook heel helder.

In de bespreking die daarop volgde heeft de Pvda fractie naar voren gebracht dat voor ons de stelling van Amsterdam heel belangrijk is en dat het probleem van de leefbaarheid in Krommenie/Assendelft niet verplaatst mag worden naar de wijk Broekpolder. Aan het eind van de bespreking hebben wij aangegeven dat wij op basis van de MER adviezen over de varianten en de brief van ICOMOS nu geen keus voor een variant kunnen maken. Wij hebben daarom aan Gedeputeerde Staten en de stuurgroep A8 A9 gevraagd om met een oplossing te komen waarin rekening wordt gehouden met de uitgebrachte adviezen, rapporten. Bijgevoegde reactie is op de site van de Pvda NH geplaatst. (www.pvda.noordholland.nl) Wellicht is het mogelijk om deze reactie bekend te maken bij de mensen die uw comite steunen.

Tot slot

Op dit moment is voor ons onduidelijk wat nu de volgende stap in het besluitvormingsproces gaat worden,

Met vriendelijke groet,

mede namens Xander den Uyl

Nico Papineau Salm

Stand van zaken A8-A9 SP Noord Holland

1 juli 2017

Stand van zaken A8-A9

De stuurgroep A8-A9, bestaande uit een aantal wethouders in de regio, de Vervoersregio Amsterdam en gedeputeerde Elisabeth Post (VVD), heeft nog een drietal varianten voor de aanleg van de A8-A9 overgehouden. De Golfbaanvariant (over de Heemskerkse golfbaan), de Heemskerkvariant (waar nu toch weer een extra fly-over voor gebouwd moet worden) en de Nul-plus-variant, die niet ondergronds gaat maar – op palen – de lucht in. De SP-fracties in Zaanstad en de Provinciale Staten van Noord-Holland zien geen van de drie varianten zitten. Eerst waren we nog van mening dat de ondergrondse variant van de Nul-plus ook een optie zou kunnen zijn, nu het een weg op palen wordt zijn we in onze mening gesterkt dat er helemaal geen A8-A9 moet komen.

Spandoek bij het Provinciehuis in Haarlem

Op 29 juni 2017 sprak de statencommissie M&F (Mobiliteit en Financiën) voor de zoveelste keer over de verbindingsweg A8-A9. Aanleiding was een brief van ICOMOS over het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en de MER (Milieu Effect Rapportage) die is gemaakt met betrekking tot de drie overgebleven varianten. SP-statenlid Wim Hoogervorst voerde het woord, het Zaanse SP-statenlid Anna de Groot was erbij aanwezig om de aanwezige Zaankanters én Wim een steuntje in de rug te geven.

Voorafgaand aan de commissie was er het protest van de bewoners van de Heemskerkse wijk Broekpolder. De Broekpolderaars spraken zich volmondig uit tégen de Golfbaanvariant van de A8-A9. Ze waren met velen en hadden spandoeken mee en speciale t-shirts laten maken. En ze kwamen inspreken in de commissie. Naast de Broekpolderaars kwamen er nog zes andere insprekers van allerlei verschillende meningen een woordje tot de commissie richten. Ook de vertegenwoordiger van het Militair Erfgoed en de vertegenwoordiger van de boeren van Bus(ch) en Dam spraken in. Overigens hadden de boeren ook een speciaal t-shirt aan.

De commissie besprak eerst de brief van ICOMOS over de aantasting van het UNESCO- werelderfgoed Stelling van Amsterdam met elkaar. Kort gezegd laat ICOMOS weten dat ze niet tevreden is over de aantasting van de Stelling van Amsterdam. De ambtenaren van de provincie Noord-Holland vertaalden de brief.

“Op basis van visualisaties geeft ICOMOS in haar reactie de voorkeur aan het Nul-plusalternatief. Dit alternatief heeft naar haar inzicht de minste impact op het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Voor de gestrekte alternatieven (Heemskerk en Golfbaan) constateert ICOMOS dat deze negatieve effecten hebben op de Stelling van Amsterdam. De gestrekte alternatieven kunnen niet worden gerealiseerd zonder lokale aantasting van het erfgoed. Een voorstel voor compensatie wordt door ICOMOS niet gezien als een acceptabele oplossing.”

UNESCO heeft de mogelijkheid de status van werelderfgoed in te trekken als óf de Golfbaan- óf de Heemskerkvariant tóch aangelegd wordt. En dat treft dan niet alleen de Stelling bij Heemskerk en Bus(ch) en Dam, maar de héle Stelling. De meeste commissieleden vonden het onacceptabel als de Stelling van Amsterdam de status zou verliezen.

Ook besprak de commissie de MER. In de MER wordt onder meer aangevoerd dat de Nul-plus-variant het erfgoed niet aantast, het NNN niet aantast, het weidevogelleefgebied niet aantast. In algemene zin kan geconcludeerd worden dat alternatieven, waarbij een nieuwe weg wordt aangelegd, meer negatieve effecten hebben dan het Nul-plusalternatief, waarin een bestaande route opgewaardeerd wordt. Daarentegen leverd de Nul-plus-variant slechts twee minuten reistijdwinst op en zijn de inwoners van Krommenie en Assendelft tegen de bouw van de weg op palen.

De alternatieven Heemskerk en Golfbaan hebben een negatiever effect op natuur, landschap en historisch kapitaal en ruimtegebruik dan alternatief Nul-plus. Aan de andere kant scoren ze in vergelijking met alternatief Nul-plus positiever op leefmilieu (en hiermee wordt bedoeld de leefbaarheid voor de mens). De Golfbaan- en de Heemskerkvariant leveren een reistijdwinst van vijf minuten op. De inwoners van Broekpolder zijn erg tegen de Golfbaanvariant. Zij vinden dat de leefbaarheid van hun wijk daardoor ernstig aangetast wordt en hebben daar goede argumenten voor.

Wat zijn nu eigenlijk de (voorlopige) kosten die verbonden zijn aan de aanleg van de A8-A9? De kosten voor de alternatieven zijn, inclusief de aanpassingen voor de aansluiting op de A9, geraamd op (+/- 10% en exclusief btw):
• Nul-plusalternatief: € 230 miljoen;
• Heemskerkalternatief: € 445 miljoen;
• Golfbaanalternatief: € 265 miljoen.

Daarnaast moet in de alternatieven Heemskerk en Golfbaan nog rekening gehouden worden met € 23 tot € 59 miljoen voor het verplaatsen van de verzorgingsplaatsen met een brandstofverkooppunt (tankstations) langs de A9.

En dat allemaal voor vijf of twee minuten reistijdwinst.

Van de aanwezige commissieleden sprak de meerderheid zich tegen alle drie de varianten van de A8-A9 uit. Opmerkelijk was dat ook de woordvoerder van D66 dit deed. De SP Zaanstreek kan zich nog goed een verkiezingsbijeenkomst in de Doopsgezinde Vermaning in Wormerveer herinneren waar – toen – kandidaat statenlid Anna de Groot en – toen- kandidaat statenlid Ilse Zaal elkaar de nieren proefden over de A8-A9. Ilse Zaal hield destijds krampachtig vast aan het denkbeeld dat de A8-A9 aangelegd móest worden (en dat dan ook het laatste asfalt was dat D66 aan zou leggen). Het is ook opmerkelijk dat GroenLinks in de staten een heel ander standpunt heeft over de aanleg van de A8-A9 dan GroenLinks in Zaanstad.

Gedeputeerde Geldhof gaf aan dat de brief van ICOMOS haar niet in de koude kleren was gaan zitten en gedeputeerde Post deelde mee dat GS zo snel mogelijk een besluit neemt over de voorkeursvariant A8-A9. Wat ‘zo snel mogelijk’ betekent kon Elisabeth Post niet aangeven.

Al met al denkt het Zaanse SP dat het nog wel een tijdje of een hele tijd zal duren voordat er een verbindingsweg A8-A9 wordt aangelegd. Maar… over het algemeen zijn vogeltjes die zo vroeg zingen voor de poes, dus de SP houdt nog een flinke slag om de arm. Er komt vast wel een vervolg op deze ‘NeverEnding Story’. Per slot van rekening wordt er al sedert 1961 over het verlengen van de A8 nagedacht.