Email naar Provinciale Staten

Geacht lid van Provinciale Staten,

Maandag a.s. staat een interpellatiedebat op de agenda, waarvan de aanleiding ligt in een e-mail van 22 december 2017 van Icomos aan GS van Noord-Holland. GS vond het niet nodig de inhoud van deze mail te delen met de leden van Provinciale Staten. Het Platform Houdt Broekpolder Leefbaar vindt het een goede zaak dat u dit debat heeft aangevraagd.

In dit besluitvormingstraject A8-A9 constateren wij helaas keer op keer dat de Provincie Noord-Holland belangrijke informatie niet deelt en verzoeken om informatie gewoonweg van tafel veegt. In aanloop naar het debat willen wij u op een ander recent voorbeeld daarvan wijzen: een afwijzing van een WOB-verzoek.

Onlangs hebben wij een WOB verzoek gedaan om openbaarmaking van de onderliggende gegevens bij het aanvullend Geluidsonderzoek Broekpolder d.d. 17 oktober 2017. Reden daarvan is onder meer dat wij signalen hebben opgevangen van één van de leden van de projectgroep dat het aanvullend geluidsonderzoek slechts een quick scan is geweest. Wij vragen ons af of bij de in het memo van 17 oktober 2017 gepresenteerde cijfers is uitgegaan van de juiste, actuele uitgangspunten en op basis van welke modellen de berekeningen zijn uitgevoerd.

Zo stelt de onafhankelijke Stichting Geluidshinder Nederland onder meer dat.:

  • de gekozen referentiepositie wat betreft geluidoverlast in de wijk Broekpolder zoals door de Antea Group is gehanteerd significant te laag is. Er wordt minder geluidsoverlast verondersteld/berekend dan dat er in werkelijkheid nu al is;
  • Invloeden van de verbreding van de rijksweg A9 niet zijn meegenomen. Meer rijstroken betekent namelijk meer geluidsoverlast van met name zwaar verkeer.

Daarom willen wij b.v. weten welke uitgangspunten Antea bij de berekening van de referentiesituatie heeft gehanteerd en van hoeveel rijbanen men in de nieuwe situatie is uitgegaan.

De Provincie heeft het WOB-verzoek in zijn geheel afgewezen en weigert om openheid van zaken te geven in zaken die slechts betrekking hebben op feitelijkheden, zoals gehanteerde uitgangspunten en gebruikte berekeningsmethoden.

De reden voor de afwijzing van het WOB-verzoek kwam kortweg hierop neer:

  1. De gevraagde documenten betreffen onder meer documenten van de offerte van de Antea Group en deze offerte bevat bedrijfsgevoelige informatie over aanpak en prijsstelling. Openbaarmaking zou Antea onevenredig kunnen benadelen.
  2. De documenten zijn opgesteld voor intern beraad.

Op deze wijze kunnen wij niet nagaan of de cijfers goed zijn berekend. Mogelijk is de geluidsoverlast voor duizenden bewoners wijk Broekpolder veel groter dan in aanvullend onderzoek wordt weergegeven, en geeft het rapport een te positief beeld.

Wij zijn afgescheept (voor de zoveelste keer). Naar onze mening had in die offerte bijvoorbeeld makkelijk de informatie over prijzen en tijdsinspanningen gezwart kunnen worden, waardoor de overige info voor ons inzichtelijk wordt. Het roept alleen maar vragen op waarom de provincie Noord-Holland deze informatie wederom niet wil delen.

Met vriendelijke groet,

Namens Houd Broekpolder Leefbaar