DIEN EEN ZIENSWIJZE IN #A8A9 – DEADLINE 1 OKTOBER 2017

DIEN EEN ZIENSWIJZE IN #A8A9 – DEADLINE 1 OKTOBER 2017

Het actiecomité Houd Broekpolder Leefbaar heeft vier varianten voor je uitwerkt:

  1. Nul-plusalternatief als voorkeursalternatief
  2. Heemskerkalternatief als voorkeursalternatief
  3. Alternatief 7 als voorkeursalternatief
  4. Geen verbinding als voorkeursalternatief

We hebben hieronder een aantal stappen geformuleerd om het zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent er uiteraard vrij in om de tekst aan te passen.

STAP 1: Stuur een e-mail naar A8-A9@noord-holland.nl met als onderwerp: Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9/referentienummer 969948

STAP 2: Plaats info@houdbroekpolderleefbaar.nl in de cc.

STAP 3: De zienswijze moet voorzien zijn van een voorkeur en argumenten waarom je tegen het Golfbaanalternatief bent. We hebben deze voor je uitgeschreven en onderbouwd. Kies een van bovenstaande opties en open het Word-document bij de optie op www.houdbroekpolderleefbaar.nl.

Aanvullen met eigen argumenten of een persoonlijke noot mag natuurlijk ook.

STAP 4: Voorzie de zienswijze van jouw gegevens (verplicht). Op de laatste pagina van het document (boven eindnoten) is hier ruimte voor. Hier kun je onder ‘Met vriendelijke groet’ jouw naam, adres en woonplaats invullen.

STAP 5: Voeg het Word document toe aan jouw e-mail en druk op verzenden!

Enorm bedankt voor jouw steun! Blijf ons volgen op Facebook of www.houdbroekpolderleefbaar.nl voor de laatste ontwikkelingen.

Gemeente Heemskerk blijft voorstander van het Heemskerkalternatief

donderdag, 14 september 2017

door: webmaster

Op 11 juli jl. heeft de provincie Noord-Holland het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9 en bijbehorende documenten vrijgegeven voor inspraak. De gemeente Heemskerk maakt hiervan gebruik door een zienswijze in te dienen. De gemeente is van mening dat voor de realisatie van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 het Heemskerkalternatief als voorkeuralternatief moet worden gekozen onder meer omdat het Golfbaanalternatief negatief is voor de leefbaarheid van de bewoners van de Broekpolder.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft eerder aangegeven sterk afwijzend te staan ten opzichte van het voorliggende Golfbaanalternatief. Met deze zienswijze onderbouwt de gemeenteraad dat er gekozen moet worden voor het Heemskerkalternatief als voorkeursalternatief en er grote bezwaren zijn tegen het Golfbaanalternatief. De gemeente heeft in samenwerking met Houthoff Buruma Advocaten, ondersteund door (technische) deskundigen het eindrapport Plan MER tegen het licht gehouden. Op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid beschouwt de gemeente het Heemskerkalternatief als beste alternatief voor haar inwoners, de inwoners van direct omliggende gemeenten, en personen die binnen haar gemeentegrenzen recreëren en werken.

Verslechtering leefbaarheid Broekpolder

De gemeente vindt dat het Plan MER onvolledig is. Zo is de leefbaarheid in de Broekpolder nog niet voldoende onderzocht. De provincie gaat wel onderzoek doen naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen, maar naar het brede aspect van de leefbaarheid wordt niet gekeken (fijnstof, effect op minderjarige kinderen, etc). Mocht de provincie definitief kiezen voor het voorliggende Golfbaanalternatief dan betekent dat een verslechtering van de leefbaarheid in de Broekpolder. In de zienswijze wordt hier dieper op ingegaan.

Heemskerkalternatief versus Golfbaanalternatief

In het eindrapport Plan MER wordt volgens Heemskerk ten onrechte aangegeven dat het Golfbaanalternatief als verbindingsweg tussen de A8 en de A9 het beste oplossende vermogen heeft, tegen de minste kosten. Er wordt summier gesproken over het nemen van maatregelen die de negatieve effecten moeten verminderen, terwijl het aannemelijk is dat er ter bescherming van de leefbaarheid in de Broekpolder ingrijpende maatregelen zullen moeten worden genomen. Tevens worden de kosten voor het doorsnijden, aanpassen, verplaatsen en/of verdwijnen van de Heemskerkse golfbaan onderbelicht
De gemeente zet onder andere daarom haar vraagtekens bij het MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) rapport en stelt onderbouwd de noodzakelijkheid van de fly-over ter discussie.

Volledige concept zienswijze

De volledige concept zienswijze is onderaan dit bericht te downloaden. Op de website van de provincie kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis in Heemskerk.

De pro forma en concept zienswijze op het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9, en de bijbehorende documenten, worden op 21 september 2017 voorgelegd aan de raad.
Na akkoord van de raad wordt de pro forma zienswijze voor 1 oktober aanstaande aan de provincie Noord-Holland ingediend. De definitieve zienswijze wordt 5 oktober aanstaande aan de raad voorgelegd ter besluitvorming en zal, na instemming, worden ingediend bij de provincie en worden gepubliceerd op de website.

Zelf zienswijze indienen?

U kunt tot en met 1 oktober 2017 uw zienswijze op de resultaten van de planstudie van de Verbinding A8-A9 indienen bij de provincie NH. Dat kan bij voorkeur via een webformulier. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.
U kunt ook uw zienswijze per mail sturen aan A8-A9@noord-holland.nl of per post aan
Provincie Noord-Holland, ter attentie van de heer T. van Eijk, onder vermelding van
zienswijze planstudie Verbinding A8-A9 / referentienummer: 969948, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Toename aantal DALY’s bij keuze Golfbaanalternatief

Planstudie A8-A9 van Goudappel/Coffeng
Uit een eerder rapport van Goudappel/Coffeng in de planstudie A8-A9 blijkt dat bij een keuze voor alternatief  3 (=Golfbaanalternatief) het aantal Daly’s over het gehele onderzoeksgebied significant toeneemt (met in totaal 217 DALY’s). Belangrijker is nog dat het GBA een grote toename in het aantal DALY’s betekent  voor Beverwijk en Heemskerk (Beverwijk een toename van 182 en voor Heemskerk een toename van 167 Daly’s). terwijl het aantal Daly’s dan in Krommenie resp. Assendelft met 162 resp slechts 91 Daly’s afneemt).
Zou deze toename van aantal DALY’s in Heemskerk en Beverwijk de reden zijn dat de Provincie in de latere rapporten geen specifieke berekening wil geven van de toename in het aantal Daly’s a.g.v. het Golfbaanalternatief voor de woonkernen Heemskerk en Beverwijk? (Men geeft nu alleen een berekening voor het totale studiegebied en voor Assendelft/Krommenie)).

 

Zie hier de tabel: