College dient zienswijze in op de resultaten van planstudie Verbinding A8/A9

maandag, 17 juli 2017

Het college van Heemskerk gaat een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9. Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 en de resultaten van deze onderzoeken zijn nu door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland vrijgegeven voor inspraak.

In de planstudie, bestaande uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kostenbatenanalyse, zijn het Golfbaanalternatief, het Heemskerkalternatief en het Nul-plusalternatief onderzocht. De gemeente Heemskerk heeft zich tegen het Golbaanalternatief uitgesproken en is voor het Heemskerkalternatief. Het Golfbaanalternatief zorgt namelijk voor een verslechtering van de leefbaarheid in de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder. De gemeente Heemskerk is tevens van mening dat er in de onderzoeken onvoldoende aandacht is geweest voor de effecten van het Golfbaanalternatief op de leefbaarheid in de Broekpolder. Het college dient dan ook een zienswijze in en zal zich daarbij laten ondersteunen door een extern bureau.

Deze week werd bekend dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland nog geen definitief besluit hebben genomen voor een voorlopig voorkeursalternatief van de verbinding A8-A9 (zie persbericht onderaan de pagina). De resultaten van de planstudie zijn vrijgegeven voor inspraak en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Eind dit jaar zullen GS een besluit nemen over een definitief voorkeursalternatief op basis van (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

U kunt ook reageren op de resultaten van de onderzoeken door een zienswijze in te dienen. Dit kan van maandag 17 juli t/m zondag 1 oktober 2017. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit hier te downloaden. Maar u kunt ook de stukken inzien op de website van de gemeente of in het gemeentehuis in Heemskerk.

De provincie Noord-Holland heeft ter bekendmaking op 13 juli een brief verzonden naar bewoners en bedrijven, gelegen aan/naast de drie alternatieven. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben er vervolgens voor gezorgd dat deze brief bij alle inwoners van de Broekpolder is bezorgd. U kunt de bewonersbrief onderaan de pagina inzien.

Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak

Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak

Gedeputeerde Staten (GS) hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren zijn het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de beste oplossingen. Het Nul-plusalternatief is maatschappelijk onrendabel. Dit blijkt uit de planstudie, bestaande uit een milieueffectrapportage (MER), kostenraming en maatschappelijke kostenbatenanalyse die zijn vrijgegeven voor inspraak.

Het definitieve besluit van GS eind 2017 wordt genomen op basis van het advies van UNESCO in relatie tot de Stelling van Amsterdam, de overwegingen vanuit de stuurgroep, de PlanMER, de commissie voor de milieueffectrapportage en de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling) en de naar voren gebrachte zienswijzen uit de omgeving.

Onderzoeksresultaten

Het afgelopen jaar zijn het Nul-plus-, Heemskerk- en Golfbaanalternatief onderzocht op doelbereik, effecten en financiën. De belangrijkste vragen waren: zorgen de alternatieven voor verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het plangebied? Wat gebeurt er met het leefmilieu, de natuur, bodem en water, landschap en historisch kapitaal – waaronder de Stelling van Amsterdam –, ruimtegebruik  en verkeer? En wat zijn de kosten en baten per alternatief?

Uit de onderzoeken blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt aan het doelbereik en maatschappelijk onrendabel is. Het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief scoren gelijkwaardig qua doelbereik en effecten, maar de kosten van het Heemskerkalternatief zijn ca. € 200 miljoen hoger dan die van het Golfbaanalternatief. Hierdoor heeft het Golfbaanalternatief als enige een positieve kosten-batenverhouding. Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit over het definitieve voorkeursalternatief.

Inspraakperiode

Van 17 juli tot en met 1 oktober kunnen inspraakreacties (zienswijzen) ingediend worden op de planstudie. De inspraakperiode is vanwege de zomervakantie verlengd. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit te downloaden vanaf de projectpagina Verbinding A8-A9 of in te zien bij de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en in de gemeentehuizen van Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

UNESCO

In het coalitieakkoord 2015-2019 spraken GS af bij de realisatie van de Verbinding A8-A9 specifieke aandacht aan de Stelling van Amsterdam te besteden. Vandaar dat GS eerst de bevindingen van de planstudie willen voorleggen aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. In mei, toen de onderzoeksresultaten nog niet bekend waren, sprak ICOMOS nog de voorkeur uit voor het Nul-plusalternatief, maar dit alternatief biedt onvoldoende oplossing voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. GS willen daarom in gesprek gaan met ICOMOS om te zoeken naar een acceptabele inpassing van de alternatieven die de Stelling van Amsterdam doorkruisen. GS hebben er vertrouwen in dat dit mogelijk is. Hiertoe wordt ICOMOS uitgenodigd voor een locatiebezoek en wordt op basis van de volledige MER een hernieuwd advies gevraagd.

Inloopbijeenkomsten

In september organiseert de provincie inloopbijeenkomsten waar bewoners vragen kunnen stellen over de aanloop naar een definitief voorkeursalternatief. De precieze data worden via de projectpagina Verbinding A8-A9 bekend gemaakt.

Vervolg procedure

De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Een besluit over een definitief voorkeursalternatief wordt rond de jaarwisseling genomen door GS. Daarna wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten. Het besluit zal worden voorbereid in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën.

Gemeenteraad wijst verzorgingsplaatsen af

De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2017 de aanleg van verzorgingsplaatsen op Uitgeester grondgebied afgewezen. Dat gebeurde in een motie die de steun kreeg van alle raadsfracties. Zowel bij een keuze voor de Golfbaanvariant als de Heemskerkvariant voor de verbinding A8-A9 is er sprake van verplaatsing van de Texaco-verzorgingsplaatsen aan beide zijden van de A9 in noordelijke richting.

De motie stelde letterlijk dat ‘de keuze voor een voorkeursvariant, die gepaard gaat met de aanleg van aanvullende voorzieningen op het grondgebied van Uitgeest, bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van verzorgingsplaatsen, niet acceptabel is.’ Deze motie is aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Lees het artikel verder

Nieuws

Mail van de PvdA

Comite Houd Broekpolder leefbaar

Geachte heer van der Kolk,

Namens de Pvda statenfractie hartelijk dank voor het toesturen van de brief van de gemeente Heemskerk inzake de besluitvorming voor  de A8 A9. Afgelopen donderdag hebben een  groot aantal mensen van het comite bij het provincie hun mening over de Golfbaanvariant heel goed duidelijk gemaakt. Uw inspraakreactie in de commissie daarna was ook heel helder.

In de bespreking die daarop volgde heeft de Pvda fractie naar voren gebracht dat voor ons de stelling van Amsterdam heel belangrijk is en dat het probleem van de leefbaarheid in Krommenie/Assendelft niet verplaatst mag worden naar de wijk Broekpolder. Aan het eind van de bespreking hebben wij aangegeven dat wij op basis van de MER adviezen over de varianten en de brief van ICOMOS nu geen keus voor een variant kunnen maken. Wij hebben daarom aan Gedeputeerde Staten en de stuurgroep A8 A9 gevraagd om met een oplossing te komen waarin rekening wordt gehouden met de uitgebrachte adviezen, rapporten. Bijgevoegde reactie is op de site van de Pvda NH geplaatst. (www.pvda.noordholland.nl) Wellicht is het mogelijk om deze reactie bekend te maken bij de mensen die uw comite steunen.

Tot slot

Op dit moment is voor ons onduidelijk wat nu de volgende stap in het besluitvormingsproces gaat worden,

Met vriendelijke groet,

mede namens Xander den Uyl

Nico Papineau Salm

Stand van zaken A8-A9 SP Noord Holland

1 juli 2017

Stand van zaken A8-A9

De stuurgroep A8-A9, bestaande uit een aantal wethouders in de regio, de Vervoersregio Amsterdam en gedeputeerde Elisabeth Post (VVD), heeft nog een drietal varianten voor de aanleg van de A8-A9 overgehouden. De Golfbaanvariant (over de Heemskerkse golfbaan), de Heemskerkvariant (waar nu toch weer een extra fly-over voor gebouwd moet worden) en de Nul-plus-variant, die niet ondergronds gaat maar – op palen – de lucht in. De SP-fracties in Zaanstad en de Provinciale Staten van Noord-Holland zien geen van de drie varianten zitten. Eerst waren we nog van mening dat de ondergrondse variant van de Nul-plus ook een optie zou kunnen zijn, nu het een weg op palen wordt zijn we in onze mening gesterkt dat er helemaal geen A8-A9 moet komen.

Spandoek bij het Provinciehuis in Haarlem

Op 29 juni 2017 sprak de statencommissie M&F (Mobiliteit en Financiën) voor de zoveelste keer over de verbindingsweg A8-A9. Aanleiding was een brief van ICOMOS over het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en de MER (Milieu Effect Rapportage) die is gemaakt met betrekking tot de drie overgebleven varianten. SP-statenlid Wim Hoogervorst voerde het woord, het Zaanse SP-statenlid Anna de Groot was erbij aanwezig om de aanwezige Zaankanters én Wim een steuntje in de rug te geven.

Voorafgaand aan de commissie was er het protest van de bewoners van de Heemskerkse wijk Broekpolder. De Broekpolderaars spraken zich volmondig uit tégen de Golfbaanvariant van de A8-A9. Ze waren met velen en hadden spandoeken mee en speciale t-shirts laten maken. En ze kwamen inspreken in de commissie. Naast de Broekpolderaars kwamen er nog zes andere insprekers van allerlei verschillende meningen een woordje tot de commissie richten. Ook de vertegenwoordiger van het Militair Erfgoed en de vertegenwoordiger van de boeren van Bus(ch) en Dam spraken in. Overigens hadden de boeren ook een speciaal t-shirt aan.

De commissie besprak eerst de brief van ICOMOS over de aantasting van het UNESCO- werelderfgoed Stelling van Amsterdam met elkaar. Kort gezegd laat ICOMOS weten dat ze niet tevreden is over de aantasting van de Stelling van Amsterdam. De ambtenaren van de provincie Noord-Holland vertaalden de brief.

“Op basis van visualisaties geeft ICOMOS in haar reactie de voorkeur aan het Nul-plusalternatief. Dit alternatief heeft naar haar inzicht de minste impact op het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Voor de gestrekte alternatieven (Heemskerk en Golfbaan) constateert ICOMOS dat deze negatieve effecten hebben op de Stelling van Amsterdam. De gestrekte alternatieven kunnen niet worden gerealiseerd zonder lokale aantasting van het erfgoed. Een voorstel voor compensatie wordt door ICOMOS niet gezien als een acceptabele oplossing.”

UNESCO heeft de mogelijkheid de status van werelderfgoed in te trekken als óf de Golfbaan- óf de Heemskerkvariant tóch aangelegd wordt. En dat treft dan niet alleen de Stelling bij Heemskerk en Bus(ch) en Dam, maar de héle Stelling. De meeste commissieleden vonden het onacceptabel als de Stelling van Amsterdam de status zou verliezen.

Ook besprak de commissie de MER. In de MER wordt onder meer aangevoerd dat de Nul-plus-variant het erfgoed niet aantast, het NNN niet aantast, het weidevogelleefgebied niet aantast. In algemene zin kan geconcludeerd worden dat alternatieven, waarbij een nieuwe weg wordt aangelegd, meer negatieve effecten hebben dan het Nul-plusalternatief, waarin een bestaande route opgewaardeerd wordt. Daarentegen leverd de Nul-plus-variant slechts twee minuten reistijdwinst op en zijn de inwoners van Krommenie en Assendelft tegen de bouw van de weg op palen.

De alternatieven Heemskerk en Golfbaan hebben een negatiever effect op natuur, landschap en historisch kapitaal en ruimtegebruik dan alternatief Nul-plus. Aan de andere kant scoren ze in vergelijking met alternatief Nul-plus positiever op leefmilieu (en hiermee wordt bedoeld de leefbaarheid voor de mens). De Golfbaan- en de Heemskerkvariant leveren een reistijdwinst van vijf minuten op. De inwoners van Broekpolder zijn erg tegen de Golfbaanvariant. Zij vinden dat de leefbaarheid van hun wijk daardoor ernstig aangetast wordt en hebben daar goede argumenten voor.

Wat zijn nu eigenlijk de (voorlopige) kosten die verbonden zijn aan de aanleg van de A8-A9? De kosten voor de alternatieven zijn, inclusief de aanpassingen voor de aansluiting op de A9, geraamd op (+/- 10% en exclusief btw):
• Nul-plusalternatief: € 230 miljoen;
• Heemskerkalternatief: € 445 miljoen;
• Golfbaanalternatief: € 265 miljoen.

Daarnaast moet in de alternatieven Heemskerk en Golfbaan nog rekening gehouden worden met € 23 tot € 59 miljoen voor het verplaatsen van de verzorgingsplaatsen met een brandstofverkooppunt (tankstations) langs de A9.

En dat allemaal voor vijf of twee minuten reistijdwinst.

Van de aanwezige commissieleden sprak de meerderheid zich tegen alle drie de varianten van de A8-A9 uit. Opmerkelijk was dat ook de woordvoerder van D66 dit deed. De SP Zaanstreek kan zich nog goed een verkiezingsbijeenkomst in de Doopsgezinde Vermaning in Wormerveer herinneren waar – toen – kandidaat statenlid Anna de Groot en – toen- kandidaat statenlid Ilse Zaal elkaar de nieren proefden over de A8-A9. Ilse Zaal hield destijds krampachtig vast aan het denkbeeld dat de A8-A9 aangelegd móest worden (en dat dan ook het laatste asfalt was dat D66 aan zou leggen). Het is ook opmerkelijk dat GroenLinks in de staten een heel ander standpunt heeft over de aanleg van de A8-A9 dan GroenLinks in Zaanstad.

Gedeputeerde Geldhof gaf aan dat de brief van ICOMOS haar niet in de koude kleren was gaan zitten en gedeputeerde Post deelde mee dat GS zo snel mogelijk een besluit neemt over de voorkeursvariant A8-A9. Wat ‘zo snel mogelijk’ betekent kon Elisabeth Post niet aangeven.

Al met al denkt het Zaanse SP dat het nog wel een tijdje of een hele tijd zal duren voordat er een verbindingsweg A8-A9 wordt aangelegd. Maar… over het algemeen zijn vogeltjes die zo vroeg zingen voor de poes, dus de SP houdt nog een flinke slag om de arm. Er komt vast wel een vervolg op deze ‘NeverEnding Story’. Per slot van rekening wordt er al sedert 1961 over het verlengen van de A8 nagedacht.

Nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9 – PvdA Noord-Holland

30 juni 2017

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën (M&F) van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Statenlid Nico Papineau Salm blikt terug.

Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar gemaakt dat één van de drie mogelijke oplossingen, de Golfbaanvariant, zal leiden tot geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. De PvdA fractie vindt dat de rapporten, en de adviezen daarin, over de 3 mogelijke varianten die nu op tafel liggen het niet mogelijk maken om nu een goede keuze te maken.

Het adviesorgaan Icomos van Unesco heeft duidelijk aangegeven dat de aanleg van de Golfbaanvariant of de Heemskerkvariant er toe zal leiden dat de stelling van Amsterdam haar status als werelderfgoed kan verliezen. Dit is iets wat de PvdA fractie absoluut niet wil. Verder betekenen deze varianten in de huidige vorm een verslechtering van het open landschap, een bedreiging van het leefgebied van weidevogels en minder ruimte voor de landbouw. Daarnaast gaat bij de aanleg van de Golfbaanvariant de leefbaarheid in de wijk Broekpolder fors achteruit.

De zogenaamde Nulplusvariant door Krommenie/Assendelft heeft het voordeel dat het open landschap niet wordt aangetast, maar de leefbaarheid voor de bewoners langs deze weg wordt nauwelijks beter. De PvdA fractie heeft nu aan Gedeputeerde Staten en de stuurgroep A8/A9 gevraagd om met een oplossing te komen waarbij de stelling van Amsterdam wordt gespaard, het landschap minder wordt aangetast en de   leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft worden opgelost. Ook moeten er elders geen nieuwe problemen ontstaan.

Onderzoek geeft geen zicht op een verbindingsweg A8-A9

Op 29 juni 2017 heeft de provinciale commissie M&F de MER-rapportage over de drie varianten voor een verbinding tussen A8 en A9 besproken. Er waren veel mensen aanwezig onder andere uit de Broekpolder, die zich flink lieten horen. D66 waardeert het als mensen zo opkomen voor hun leefomgeving. Zo zien politici om wie het gaat.

Eerst is de brief van ICOMOS/Unesco besproken. Deze geeft een negatief advies met betrekking tot de gestrekte varianten (Golfbaan & Heemskerk variant). Dit advies valt negatiever uit dan verwacht werd op grond van een eerder pre-advies. Duidelijk werd dat de commissie deze brief zeer serieus neemt. Het college meldde dat ICOMOS in september de regio bezoekt en dat hierover dan verder gesproken wordt. Gedeputeerde Geldhof geeft aan dat het college niet koerst op het verlies van de UNESCO-status.

Vervolgens werd de MER rapportage toegelicht en besproken. Er liggen nu vele uitgewerkte rapporten over alle aspecten van de drie varianten. De nieuwste onderzoeken zijn meer gedetailleerd uitgevoerd dan eerdere onderzoeken. Ook de ontwerpen zijn meer uitgewerkt en actuele gegevens zijn gebruikt voor verkeer en probleemanalyse.

Bijna alle partijen gaven aan dat geen van de varianten op dit moment voldoet aan de gestelde criteria. De bal ligt nu weer bij het college van GS: hoe nu verder? We wachten af waarmee het college komt.

Het college hield een slag om de arm over het besluitvormingsproces en wanneer zij  over een voorkeursvariant besluit.

D66 standpunt

Het uitgangspunt voor D66 is dat er een robuuste verbindingsweg tussen de A8 en de A9 wordt gerealiseerd waarmee de economie, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio verbeteren zonder de waarde van de Stelling van Amsterdam uit het oog te verliezen.

Bij de uiteindelijke tracékeuze moet niet alleen rekening worden gehouden met verkeerskundige, maar ook met landschappelijke, financiële en economische aspecten. De toegezegde regionale bijdragen zijn voorwaardelijk voor de verdere uitwerking en realisatie van de verbindingsweg. Hier zijn afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA.

D66 is niet blij met de uitkomsten van het onderzoek. Beide gestrekte varianten scoren slecht op landschap en cultuur. De Nulplus-variant scoort slecht op ruimtelijke kwaliteit en vervoerswaarde.

Daarom zijn na een eerste beoordeling op basis van het MER onderzoek de twee gestrekte varianten niet haalbaar en door een te lage overall MKBA score is de nulplus variant geen verantwoorde investering.

Het doet pijn om vast te stellen, dat de conclusies van dit onderzoek geen zicht geven op een weg.

Bron: https://noordholland.d66.nl/2017/06/30/onderzoek-geeft-geen-zicht-op-verbindingsweg-a8-a9/