Luidruchtig verzet tegen A8-A9

Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen niet vooruitlopen op de vraag of ze bereid zijn de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam op te offeren voor de nieuwe verbindingsweg A8-A9.

Tijdens de Statencommissie over deze verbindingsweg bleek maar weer eens dat GS een hoofdpijndossier te pakken hebben.

De nieuwe weg moet de leefbaarheidsproblematiek in Assendelft en Krommenie oplossen en de reistijd voor forenzen verkorten. Maar tegen welke prijs?

Zo waren bewoners van de wijk Broekpolder in Heemskerk en Beverwijk massaal naar de Statenzaal gekomen om te protesteren tegen de weg waarvan zij vrezen dat die vlakbij hun huizen wordt aangelegd.

Een ander dilemma is dat de twee meest kansrijke varianten – de zogenoemde golfbaanvariant, waar de bewoners tegen zijn, en de duurdere en noordelijker gesitueerde Heemskerkvariant – de Stelling van Amsterdam doorsnijden.

Het adviesorgaan Icomos van Unesco heeft al aangegeven tegen deze twee varianten te zijn. De Stelling van Amsterdam zou zelfs de status van werelderfgoed kunnen verliezen. Op kritische vragen van vooral de oppositiepartijen hierover gaf gedeputeerde Joke Geldhof aan hier niet op ’af te koersen’. Ze wilde echter niet zeggen of GS uiteindelijk de weg belangrijker vinden dan de werelderfgoedstatus. ,,Dat is nu niet aan de orde. We zijn nog in gesprek.’’

Geschrokken

Wel zei Geldhof dat ze geschrokken is van de brief van Icomos omdat ditzelfde orgaan twee jaar eerder volgens haar ’meer begrip’ toonde. ,,Daar is niets meer van terug te vinden.’’ GS wil nu een delegatie van Icomos uitnodigen voor een werkbezoek.

Tijdens een discussie tussen de commissieleden bleek dat er veel twijfel is of de huidige varianten ertoe leiden dat de verbindingsweg er komt. ,,Op dit moment hebben wij nog geen zicht op een weg’’, verzuchtte Andries Tijssens van coalitiepartij D66.

Servaz van Berkum (GroenLinks) vond dat er gezocht moet worden naar een reële oplossing. Wim Hoogervorst (SP) noemde de weg een ’onzalig project’. ,,Wij willen veel meer aandacht voor railverbindingen.’’

Leefbaarheid

Diverse commissieleden pleiten er voor om toch nog andere varianten te onderzoek. Olga de Meij (50 Plus): ,,De drie alternatieven zijn voor ons geen acceptabele oplossingen.’’ Fabian Zoon (PvdD) wilde de oplossing voor de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft niet zoeken in nog meer asfalt.

Dennis Heijnen (CDA): ,,Er is geen variant met alleen maar winnaars.’’ Ook hij wilde nog niet zeggen of het CDA uiteindelijk bereid is de status van werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam op te offeren.

De VVD wilde eerst afwachten waarmee Gedeputeerde Staten komt. Gedeputeerde Elisabeth Post wilde niet zeggen wanneer GS een besluit nemen over het voorlopig voorkeursalternatief.

Door Roel van Leeuwen Noordhollands dagblad

Heemskerk kiest voor leefbaarheid bewoners Broekpolder

Heemskerk kiest voor leefbaarheid bewoners Broekpolder

donderdag, 22 juni 2017

door: Webredacteur

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben in de Stuurgroep Verbinding A8-A9 een voorkeur uitgesproken voor het Heemskerkalternatief. De gemeente Heemskerk wijst het nu voorliggende Golfbaanalternatief (met viaduct) af omdat dit alternatief de leefbaarheid verslechtert van de bewoners in de Broekpolder.

Op 19 juni jl. heeft de Stuurgroep Verbinding A8-A9 een verdeeld advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten die binnenkort besluiten over een Voorlopig Voorkeursalternatief voor de verbinding A8-A9. Binnen de stuurgroep hebben Zaanstad, Velsen, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam een voorkeur uitgesproken voor het Golfbaanalternatief. De overige leden van de stuurgroep, de gemeenten Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk, deelden deze voorkeur niet.

Leefbaarheid Broekpolder

De gemeente Heemskerk wijst het voorliggende Golfbaanalternatief (met viaduct) af omdat dit alternatief de leefbaarheid van de bewoners in de Broekpolder verslechtert. Reeds in 2015 bleek uit provinciaal onderzoek dat het Golfbaanalternatief weliswaar een positief effect heeft op de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft maar ook leidt tot meer hinder, meer slaapverstoring, meer stress, meer hart- en vaatziekten en een hoger sterftecijfer in de Heemskerkse en Beverwijkse wijk Broekpolder. Het negatieve effect voor de Broekpolder is in de praktijk zelfs nog ernstiger omdat in het onderzoek is uitgegaan van volwassenen. De Broekpolder is echter bijzonder kinderrijk en ook zij zullen worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s bij de realisatie van het Golfbaanalternatief. De negatieve invloed van het Golfbaanalternatief op het leefbaarheid in de Broekpolder blijkt ook (impliciet) uit recente rapporten. Er is sprake van een verwachte toename van het geluidsniveau tot 3 decibel (dB). Dit betekent voor de bewoners van de Broekpolder een verdubbeling van het ervaren geluidsniveau.

Wat vindt de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Heemskerk heeft zich al sinds 2014 positief uitgelaten over de realisatie van een verbindingsweg A8-A9 in de vorm van het zogenaamde Heemskerkalternatief dan wel een alternatief welke beter bijdraagt aan de leefbaarheid en/of bereikbaarheid van Heemskerk. De gemeenteraad heeft daarom dit jaar nog het voorliggende Golfbaanalternatief (met viaduct) afgewezen. De Heemskerkse raad onderkent dat er een oplossing moet komen voor de verstopping van de provinciale wegen N203 en N246 en voor de leefbaarheidsproblemen (geluidhinder en slechte luchtkwaliteit) in de kernen Krommenie en Assendelft. Maar ze heeft dit jaar ook nog aangegeven dat het niet zo kan zijn dat de leefbaarheidsproblematiek van deze Zaanse kernen wordt verplaatst naar de Heemskerkse/Beverwijkse woonwijk Broekpolder. De leefbaarheid van de bewoners van de Broekpolder staat op dit moment al enorm onder druk (geluidsoverlast en fijnstof). Dit standpunt heeft Heemskerk ingenomen in de stuurgroep van 19 juni jl.

Verdere procedure

Het uiteindelijke besluit voor een voorlopig voorkeursalternatief wordt binnenkort genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd en kunnen betrokkenen een reactie indienen. Ook de gemeenteraad van Heemskerk mag en zal zo’n reactie indienen. Maar zelfs als alle bezwaren tegen de verbindingsweg door de provincie kunnen worden weggenomen betekent dit nog niet dat daarna direct met de aanleg gestart kan worden. Er volgt nog een wettelijke procedure die zo’n twee jaar in beslag kan nemen. Volgens het snelste scenario kan in 2019 gestart worden met de realisatie.

Wat was ook al weer de aanleiding?

Een verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 betekent een verbetering van de bereikbaarheid van de regio boven Amsterdam. Deze ontbrekende schakel in het wegennetwerk kan een oplossing bieden voor de verstopping van de provinciale wegen N203 (door Krommenie) en N246 (langs de Nauernasche Vaart) en voor de leefbaarheidsproblemen in de kernen Krommenie en Assendelft, zoals geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Naar verwachting zal de komende jaren de verkeersdrukte alleen maar toenemen en met de komst van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 zijn er meer mogelijkheden in de regio om de verkeersdrukte te verwerken.

Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan Gedeputeerde Staten

Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan Gedeputeerde Staten

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9, bestaande uit de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen, hebben kennis genomen van de onderzoeken om te komen tot een voorkeursalternatief.

Op basis van de resultaten komen de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Zaanstad en Velsen en Rijkswaterstaat tot een voorkeur voor het Golfbaanalternatief. Zij constateren dat het Golfbaanalternatief het beste oplossend vermogen heeft tegen de minste kosten.

Lees verder: klik hier

Brief Bertus Berghuis VVD Heemskerk aan Elisabeth Post

Mevrouw Elisabeth Post, Gedeputeerde van Noord-Holland

Houtplein 33

2012 DE Haarlem.

 

Geachte mevrouw Post.

Op 2 maart 2015 heb ik u even mogen spreken, wij gaan in Heemskerk op naar 2018 maar zijn eerst zeer benieuwd naar de uitslag op 15 maart a.s..

Als actieve Heemskerker wil ik de A8/A9 onder uw aandacht brengen, op 15 maart 2015 hebben de bewoners van onze nieuwe wijk “BROEKPOLDER” hun on gerustheid uit gesproken over “de Golfbaan variant”.

Op de bijeenkomst van 7 febr., j.l. waren de 3 varianten ter inzage in het gemeentehuis van Heemskerk. Door de beleidsbepalende ambtenaar van de Provincie is mij te verstaan gegeven op 7 febr., 2017 dat de 4 gemeentes zeker een stem hebben in de beslissing, deze 4 gemeentes (Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest en Velsen) vertegenwoordigen 160.486 burgers, zijn tegen de “Golfbaan Variant” en  voor stander van de “Heemskerk Variant” Zowel op de avond  van 2 maart 2015 als ook op de avond van 7 febr., 2017 waren de vele bezoekers uit “de Broekpolder” tegen de “Golfbaan variant”. W A A R O M:

Tussen 1999 en 2013 zijn in de “Broekpolder” ongeveer 3000 woningen gerealiseerd, (wijk is nog niet af) in geklemd tussen de A9/A22 en de Kennemer spoorlijn (Uitgeest-Haarlem). Oorspronkelijk was de opzet van “de Broekpolder” woningen voor veelal ouderen, dat pakte anders uit, de “Broekpolder” is juist een wijk geworden met jonge gezinnen met kinderen, uiteraard waren de kopers (veelal gekocht voor de crisis dus een dure prijs) van de woningen bekend met de A9/A22 en de spoorlijn en hebben dat aanvaard. Wat zij niet wisten was het realiseren van een enorme windmolen en nog veel erger de angst van de enorme BENZEEN plas onder de vuilnis belt welke richting “Broekpolder” op gaat? Ondanks gerust stellende woorden blijft die Benzeen plas bestaan en zorgt voor onrust.

Nu de rust enig zins is terug gekeerd in “de Broekpolder”, en  o.a. ook de gevolgen van de crisis te boven zijn gekomen, komt  als klap op de vuurpijl een nog grotere tegenvaller “DE AANSLUITING BIJ HUN WIJK VAN DE A8-A9”, letterlijk rijden de auto’s bij hun binnen.

U kunt dit deze jonge gezinnen niet aan doen om voor de “Golfbaan Variant” te kiezen, zij hebben zich in de schulden gestoken om een huis te kopen voor hun gezin en zijn nu bezig aan hun toekomst te bouwen. Zij voelen zich gesteund door de 4 gemeentes Beverwijk-Heemskerk-Velsen en Uitgeest, maar dat geeft hun weinig vertrouwen want de PROVINCIE beslist en staat niet zo dicht bij deze “Broekpolder” bewoners. Hoewel de 4 gemeentes dat vertrouwen van de burgers wel verdienen Een herstel van het vertrouwen zou de 4 gemeentes goed doen.

Als andere bijkomstigheid is er het natuur gebeid op en rondom de Heemskerkse Golfbaan, zelfs uniek te noemen op de huidige plek, dit gerealiseerd door 1000 leden van de HGC, dit gebied woord door vele bezoekers uit de IJMOND-Catricum-Heiloo-Haarlem en omstreken bezocht voor het spel met het balletje en te genieten van de natuur. De HGC is ook een trekker voor de economie en werk gelegenheid in Heemskerk.

Mede omdat het gemiddelde inkomen in de IJmond minder is dan het landelijk gemiddelde zal de aanleg van de “Golfbaan Variant” geen goede invloed hebben op de ontwikkeling in de IJMOND.

Mijn (Bertus Berghuis geb. 19-08-1939) advies aan u is dan ook kies met veel zorg voor de Heemskerk Variant.

Als politica is het uw taak om naar de burgers te luisteren.

Met vriendelijke groeten:

Bertus Berghuis   VVD  Heemskerk