Email naar Provinciale Staten

Geacht lid van Provinciale Staten,

Maandag a.s. staat een interpellatiedebat op de agenda, waarvan de aanleiding ligt in een e-mail van 22 december 2017 van Icomos aan GS van Noord-Holland. GS vond het niet nodig de inhoud van deze mail te delen met de leden van Provinciale Staten. Het Platform Houdt Broekpolder Leefbaar vindt het een goede zaak dat u dit debat heeft aangevraagd.

In dit besluitvormingstraject A8-A9 constateren wij helaas keer op keer dat de Provincie Noord-Holland belangrijke informatie niet deelt en verzoeken om informatie gewoonweg van tafel veegt. In aanloop naar het debat willen wij u op een ander recent voorbeeld daarvan wijzen: een afwijzing van een WOB-verzoek.

Onlangs hebben wij een WOB verzoek gedaan om openbaarmaking van de onderliggende gegevens bij het aanvullend Geluidsonderzoek Broekpolder d.d. 17 oktober 2017. Reden daarvan is onder meer dat wij signalen hebben opgevangen van één van de leden van de projectgroep dat het aanvullend geluidsonderzoek slechts een quick scan is geweest. Wij vragen ons af of bij de in het memo van 17 oktober 2017 gepresenteerde cijfers is uitgegaan van de juiste, actuele uitgangspunten en op basis van welke modellen de berekeningen zijn uitgevoerd.

Zo stelt de onafhankelijke Stichting Geluidshinder Nederland onder meer dat.:

  • de gekozen referentiepositie wat betreft geluidoverlast in de wijk Broekpolder zoals door de Antea Group is gehanteerd significant te laag is. Er wordt minder geluidsoverlast verondersteld/berekend dan dat er in werkelijkheid nu al is;
  • Invloeden van de verbreding van de rijksweg A9 niet zijn meegenomen. Meer rijstroken betekent namelijk meer geluidsoverlast van met name zwaar verkeer.

Daarom willen wij b.v. weten welke uitgangspunten Antea bij de berekening van de referentiesituatie heeft gehanteerd en van hoeveel rijbanen men in de nieuwe situatie is uitgegaan.

De Provincie heeft het WOB-verzoek in zijn geheel afgewezen en weigert om openheid van zaken te geven in zaken die slechts betrekking hebben op feitelijkheden, zoals gehanteerde uitgangspunten en gebruikte berekeningsmethoden.

De reden voor de afwijzing van het WOB-verzoek kwam kortweg hierop neer:

  1. De gevraagde documenten betreffen onder meer documenten van de offerte van de Antea Group en deze offerte bevat bedrijfsgevoelige informatie over aanpak en prijsstelling. Openbaarmaking zou Antea onevenredig kunnen benadelen.
  2. De documenten zijn opgesteld voor intern beraad.

Op deze wijze kunnen wij niet nagaan of de cijfers goed zijn berekend. Mogelijk is de geluidsoverlast voor duizenden bewoners wijk Broekpolder veel groter dan in aanvullend onderzoek wordt weergegeven, en geeft het rapport een te positief beeld.

Wij zijn afgescheept (voor de zoveelste keer). Naar onze mening had in die offerte bijvoorbeeld makkelijk de informatie over prijzen en tijdsinspanningen gezwart kunnen worden, waardoor de overige info voor ons inzichtelijk wordt. Het roept alleen maar vragen op waarom de provincie Noord-Holland deze informatie wederom niet wil delen.

Met vriendelijke groet,

Namens Houd Broekpolder Leefbaar

Wist u dat de gevolgen van de Golfbaanvariant, met daarbij de aanpassingen aan de A9 en A22, nooit door de Provincie zijn onderzocht?

Wist u dat de gevolgen van de Golfbaanvariant, met daarbij de aanpassingen aan de A9 en A22, nooit door de Provincie zijn onderzocht? Doordat de A9 langs de gehele Broekpolder wordt verbreed met twee rijstroken komt de weg dichter op de wijk te liggen en neemt het aantal verkeersbewegingen fors toe. Deze wijzigingen hebben een aanzienlijk effect op de leefbaarheid van alle ca. 10.000 bewoners uit Heemskerk en Beverwijk in de Broekpolder. Daarvan zijn meer dan 5.000 Broekpolder

Meer weergeven

Actie tegen Golfbaanvariant A8-A9: “Dit plan moet snel van tafel”

AKERSLOOT – Actiegroep ‘Houd Broekpolder Leefbaar’ heeft gisteravond geprotesteerd tijdens een informatiebijeenkomst van de Provincie Noord-Holland. De groep verzet zich tegen het plan om de verbindingsweg A8-A9 aan te leggen pal voor hun woonwijk.

Drie alternatieven lagen tot mei op tafel, waarbij de provincie heeft besloten in te zetten op de Golfbaanvariant. Een weg dwars door de Heemskerkse golfbaan en de stelling van Amsterdam. Ron Toekook, een van de actievoerders snapt weinig van die keuze. “Dit plan moet snel van tafel”, zegt hij voor de deur van Hotel Akersloot, waar de bijeenkomst plaatsvindt. “Ze luisteren niet naar onze argumenten. Dit is weliswaar de goedkoopste variant, maar daar hebben de burgers helemaal niets aan”, aldus Toekook.

Lees ook:  Bewoners Heemskerk protesteren in raad tegen verbindingsweg 

Een verdubbeling van verkeerslawaai, de extra uitlaatgassen en het aantasten van de stelling van Amsterdam zijn de belangrijkste redenen om te protesteren voor de inwoners van de Broekpolder. Caleb Repkes zegt: “Ik kan er ontzettend boos om worden. Ze luisteren niet naar ons, we worden niet gehoord en ook de onderzoeken naar de verschillende varianten deugen niet. Die snelweg komt op letterlijk 20 meter van mijn huis. Daar zit ik niet op te wachten. Dat is toch logisch?”, aldus Repkes.

Provincie
Het verwijt dat de mensen niet gehoord zouden worden klopt volgens gedeputeerde Elisabeth Post niet. “Ze hoeven maar te bellen”, verweert Post zich. “Ik moet het algemeen belang wegen. En dat is precies waar ik mee bezig ben. Dat betekent dat sommige mensen een nadeel hebben, anderen een voordeel”, aldus Post.

Bron: NHNieuws

KOM in Actie Tegen Provincie

Donderdagavond 21 juni vergaderen de Provinciale Staten over de aansluiting A8/A9. Zij nemen begin juli een definitief besluit waarbij naar alle waarschijnlijkheid de Golfbaanvariant zal worden gekozen… Gemeente Heemskerk en Beverwijk komen in opstand! Wij roepen alle bewoners van onder andere Broekpolder op om hetzelfde te doen!

Hou de facebook pagina in de gaten

https://nl-nl.facebook.com/a8a9tegen/

 

Wil je nog zien hoe de golfbaanvariant komt te liggen? Kijk in het menu ‘Varianten’.

 

Provincie ziet geen noodzaak om andere alternatieven (opnieuw) te onderzoeken

Plan om landschap te verbeteren bij verbinding A8-A9

Gedeputeerde Staten (GS) gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan maken om de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.

Verbeteren landschap

In dit landschapsplan worden de eerdere richtinggevende aanbevelingen over herstel en inpassing van een verbinding van het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, meegenomen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het herstellen van de inundatiekeringen en aan het herstellen van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk.

Ook het verbreden van de waterloop van de voormalige zeearm de Kil en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit zou daar bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen, aldus ICOMOS.

ICOMOS sprak zich in november 2017 uit over de effecten van een wegverbinding A8-A9 op de Stelling van Amsterdam. Om het landschapsplan te kunnen opstellen, moeten GS deze zomer over een voorkeursalternatief voor de verbindingsweg besluiten.

Oplossing

De provincie vindt het van belang dat er een oplossing komt voor het vraagstuk van leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9. Zij vindt het uitdrukkelijk ook belangrijk dat de uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO-werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam behouden blijft.

Op dit moment zijn het Nul-plusalternatief, het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief nog in beeld voor een verbinding A8-A9. Van die 3 biedt het Golfbaanalternatief de beste kansen om de weg optimaal in te passen in het landschap rondom de Stelling van Amsterdam. Er zijn geen nieuwe inzichten die het noodzakelijk maken om andere alternatieven (opnieuw) te onderzoeken.

Vervolg

Voorafgaand aan het besluit over het voorkeursalternatief wordt advies gevraagd aan de stuurgroep Verbinding A8-A9. Het besluit over het voorkeursalternatief wordt vervolgens voorgelegd aan Provinciale Staten. De provincie Noord-Holland en het ministerie van OCW nemen in 2019 een besluit over het landschapsplan.

’Werelderfgoed voorrang boven verbinding A8 met A9’

Amsterdam op slot

Door Gijsbert Termaat

Haarlem – De Unesco dreigt de bereikbaarheid rond Amsterdam te dwarsbomen. Een plan van de provincie Noord-Holland om de A8 met de A9 te verbinden, lijkt schipbreuk te lijden omdat de weg dwars door het vermaarde werelderfgoed De Stelling van Amsterdam loopt.

Daardoor wordt er geen toestemming verleend aan plannen om de fileproblematiek rond onze hoofdstad op te lossen.

„Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen daarom op korte termijn in overleg treden met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de situatie die de economische groei in het drukste deel van ons land dreigt te belemmeren”, reageert gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) geschrokken. „Ook nieuwe woningen of uitbreiding van het openbaarvervoernetwerk lopen op sommige plekken wellicht spaak.”

Notitie

Aanleiding voor de commotie is een notitie van Icomos (het adviesorgaan van Unesco) over de verbinding A8-A9. Daarin wordt een streep gezet door de plannen om de belangrijke verkeersaders in Noord-Holland beter op elkaar aan te laten sluiten. Extra vervelend is dat ook geen van de drie voorliggende alternatieven voor de verbinding acceptabel zijn voor het adviesorgaan.

De uitspraak betekent dat Noord-Holland in een houdgreep zit, want wanneer de provincie het advies terzijde schuift, kan de Stelling de status van Werelderfgoed verliezen. „Maar het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt nu dagelijks voor files en leidt tot veel overlast en sluipverkeer in omliggende gemeenten”, stelt Post.

„Het niet mogen doorkruisen van de Stelling zet de regio op slot. En juist door de toenemende bevolkingsgroei van de regio Amsterdam moet er extra ruimte komen”, zet Post het dilemma neer.

Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam werd van 1880 tot 1920 aangelegd als een 135 kilometer lange verdedigingslinie en bevat onder meer 45 historische forten. Het staat sinds 1996 op de Unesco Werelderfgoedlijst en juist de provincie Noord-Holland is ervoor verantwoordelijk dat het op geen enkele wijze wordt aangetast.